Etapa ocupació publica

Agents de Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/10/16_197/2019_010066.pdf


 • Data de publicació

  16/10/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-197


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia, preferentment a color, del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat en la caixa municipal la quantitat de 16 euros en concepte de drets d'examen. Aquest ingrés es podrà efectuar directament o mitjançant una transferència en el compte de la CAM, el codi d'identificació del qual és ES18 00814302250001121121, del qual és titular l'Ajuntament de la Vila Joiosa, o, si escau, per gir postal o telegràfic, per a la qual cosa cal especificar en tots els casos "Agents Policia Local 2019, consolidació d'ocupació" amb la identificació de l'aspirant que efectua l'ingrés.
  No obstant això, conforme a la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives, no s'exigirà aquest ingrés al personal de l'Ajuntament ni a les persones que acrediten fefaentment, mitjançant un certificat de l'oficina dels serveis públics d'ocupació, que figura com a demandant d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data de la convocatòria de les proves corresponents i que no ha rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'ha negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.
  c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant, mitjançant l'original o una fotocòpia. Aquesta documentació ha d'acompanyar la instància en sobre tancat que podrà ser lacrat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment. La documentació original es retornarà als concursants si no té lloc la celebració o una vegada siga ferma la resolució del concurs oposició. • Lloc de presentació

  Registre general o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  16,00€  CAM, amb codi d'identificació ES18 00814302250001121121