Etapa ocupació publica

Auxiliar d'administració general.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases específiques)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003000001c11434f5320000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  18/10/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-201


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les diferents proves selectives, dirigides a l'alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet, es podran omplir en el model normalitzat oficial (annex III), que també es facilitarà a les persones interessades que les sol·liciten en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Carlet, amb domicili al carrer de l'Assumpció de Nostra Senyora, 1, de Carlet (València).

  Juntament amb la instància, s'ha de presentar, necessàriament, la documentació següent:
  a) Declaració expressa i formal del fet que es reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds.
  b) Resguard o justificant acreditatiu de l'ingrés de la quantitat fixada en la present convocatòria en concepte de taxa per drets d'examen.

  Les persones aspirants que requereixen adaptacions de mitjans, a més de formular de forma expressa la petició en l'apartat habilitat a l'efecte de la sol·licitud d'admissió, han de presentar, juntament amb aquesta, un escrit en el qual s'especifiquen el tipus d'adaptació que sol·liciten, així com el certificat mèdic justificatiu de l'adaptació sol·licitada. L'òrgan de selecció adoptarà les mesures necessàries en aquells casos en què siga necessari, de manera que les persones aspirants que hagen sol·licitat adaptacions de temps i/o mitjans, en la forma prevista en l'apartat anterior, obtinguen condicions semblants per a la realització dels exercicis o les proves selectives que la resta de persones participants. • Lloc de presentació

  Les instàncies es podran presentar d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, per a la qual cosa cal tindre en compte el que estableix l'article 6 del Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, i la modificació de la disposició final setena de la Llei 39/2015 respecte a les previsions relatives al registre electrònic que produiran efectes a partir del 2 d'octubre de 2020.

  Qui dispose de certificat electrònic o signatura electrònica admesos podrà presentar la instància a través de la seu electrònica.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  31,00€  La taxa l'han de satisfer les persones aspirants per mitjà d'un ingrés bancari en el compte número 2038-6314-41-6000020077 de Bankia, efectuat directament o per transferència abans de presentar la instància, i no podran ser tornats excepte en els casos de no admissió a les proves per la falta de requisits que s'esmenten en la base tercera.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS / DESCOMPTES

  Les persones aspirants que estan en situació de desocupades abonaran 5 euros, per a la qual cosa serà necessari aportar la documentació següent:
  - Certificat del LABORA de la situació de desocupació.
  - Declaració jurada de no estar percebent cap mena de pensió o prestació.