Etapa ocupació publica

Cos d'inspectors

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/31/pdf/2019_10253.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds i documents serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Data de publicació

  31/10/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8668


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud de participació en aquest procediment de provisió s'ha de tramitar telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es). No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic.

  La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s'ha d'efectuar per mitjà de l'usuari i la contrasenya que s'utilitzen en ITACA, a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es.
  L'ús dels mitjans telemàtics per a participar en el procediment comporta el consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés, d'acord amb la normativa vigent.
  A l'hora d'omplir la sol·licitud, cal tindre en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/).

  Tots els participants han de presentar telemàticament la instància d'aportació de mèrits, a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es, excepte el personal funcionari que participe des de la situació de funcionari en pràctiques.

  El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que va participar en el concurs de trasllats convocat en el curs 2018/2019, que no vulga aportar cap nou mèrit i vulga fer valdre la baremació que va obtindre, en allò que coincidisca amb el barem del present procediment, no ha de presentar cap document. Tampoc ha de presentar la documentació d'acreditació de mèrits qui participe des de la situació de personal funcionari en pràctiques que encara no ha sigut nomenat funcionari de carrera.

  Han de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, dins del termini de presentació de sol·licituds:
  a) El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que haja participat en el procediment de concurs de trasllats convocat durant el curs 2018/2019 que, a més de voler fer valdre, en allò que coincidisca amb el barem del present procediment, la baremació que va obtindre, hi vulga aportar mèrits nous. Això ho han de manifestar expressament a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es, en què únicament s'han d'indicar els mèrits que s'hi aporten i al·leguen ara, sempre que s'hagen perfeccionat amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies del concurs esmentat.
  No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, es podran corregir en qualsevol moment del procediment.
  b) El personal funcionari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que haja participat en el concurs de trasllats convocat durant el curs 2018/2019 que no realitze l'opció anterior podrà optar per la nova valoració de tots o part dels seus mèrits, la qual cosa ha de manifestar expressament a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es. S'avaluaran a aquests participants de nou els mèrits dels apartats o subapartats que trien quan òmpliguen la instància, sempre que presenten de nou la documentació acreditativa d'aquests, i es mantindrà la puntuació de la resta en allò que coincidisca amb el barem del present procediment.
  No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació realitzada en procediments anteriors, es podran corregir en qualsevol moment del procediment.
  c) Les persones sol·licitants que no van participar en el concurs esmentat han d'aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de mèrits a què es fa referència en l'annex I de la present resolució, excepte el full de serveis, que l'aportarà l'administració. Això s'ha de manifestar expressament a través de la pàgina web https://ovidoc.edu.gva.es. • Lloc de presentació

  Els documents indicats en el barem s'han de presentar preferentment en el registre de la direcció territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds de les persones que estiguen adscrits provisionalment o en comissió de serveis i procedisquen d'una altra direcció territorial o hi tinguen destinació definitiva; en aquest cas, s'han de presentar en la direcció territorial d'origen. De la mateixa manera, el personal participant podrà presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca (en sobre obert, perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada).
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Informació complementària

  Durant el termini de presentació de sol·licituds es podrà desistir de la sol·licitud presentada.

  Una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no es tindrà en compte cap sol·licitud ni modificació d'aquesta, ni cap documentació referida als mèrits aportats, ni tampoc les renúncies a la participació, excepte allò que s'estableix en la base catorzena.

  Durant el mes de gener de 2020, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè les persones participants sol·liciten via telemàtica les seues peticions.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.