Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local. (Consolidació d'ocupació temporal)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: Bases

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000032000023ef434f575e000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  31/10/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-210


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu han d'estar degudament omplides. Els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en les base tercera, referides al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies, i s'han de dirigir a l'Alcaldia d'aquest Ajuntament. • Lloc de presentació

  S'han de presentar en el registre general d'aquest o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  50,00€

 • Exempció / Reducció taxes


  No estaran subjectes a la taxa les persones que es troben en situació de desocupació i que no estiguen percebent cap prestació econòmica ni subsidi. Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant el corresponent certificat del SEPE o autorització a l'Ajuntament d'Alcúdia per a la seua comprovació a través de mitjans telemàtics.


 • Informació complementària

  Acabat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes, en què declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en la seu electrònica de l'Ajuntament i en el BOP.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.