Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003200002538434f58b3000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  05/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-212


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament. Les persones aspirants han de presentar una declaració responsable (conforme a l'annex V) en la qual manifesten que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, i que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionades. • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Informació complementària

  La convocatòria es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de València, així com en la seu electrònica de l'Ajuntament, https://loriguilla.sedelectronica.es/info.0, i en el tauler d'anuncis, perquè tinga més difusió i, en extracte, en el DOGV i en el Boletín Oficial del Estado.