Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  http://dogv.gva.es/datos/2019/11/13/pdf/2019_10584.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV núm.8676, de 13/11/2019)


 • Data de publicació

  13/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8676


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I preferentment en: