Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000330000202e434f5a5b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  08/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-215


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en les proves selectives, ajustades al model normalitzat (annex 1), s'han de dirigir al Sr. Alcalde de l'Excm. Ajuntament d'Aldaia. Juntament amb la instància, s'ha de presentar el justificant d'haver abonat la taxa per drets d'examen.
  Així mateix, les persones aspirants han de manifestar en la instància que, en cas de superar el procés selectiu, autoritzen l'Ajuntament d'Aldaia perquè sol·licite davant de l'organisme competent el certificat d'antecedents penals, a fi de comprovar el compliment del requisit.
  Les instàncies esmentades s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia de permisos de conducció.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida.
  d) Certificat mèdic oficial expedit per un facultatiu competent, en què s'ha d'acreditar expressament la seua capacitat per a participar en les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent de policia local.
  e) Resguard de l'ingrés bancari, realitzat directament o mitjançant transferència bancària, de la taxa.
  f) Sobre tancat, que podrà ser lacrat, que continga les fotocòpies de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant. No es tindran en compte els mèrits que no s'acrediten en aquest moment. • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Aldaia, Oficina d'Informació Municipal, situada a la plaça de la Constitució núm. 10, a través del registre telemàtic o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que s'opte per la presentació a través de qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 cal estampar, en la mateixa sol·licitud, el segell del registre de l'organisme en què es presente o el segell de certificació postal de qualsevol oficina de correus.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  76,20€  El pagament de la taxa s'ha de fer en el compte ES21 0182 1443 8102 0000 1609 BBVA de l'Ajuntament d'Aldaia. Pel que fa al resguard de l'ingrés bancari, realitzat directament o mitjançant transferència bancària, en el concepte de la taxa ha de figurar el nom i els cognoms de la persona aspirant i el procés selectiu al qual es presenta.


 • Informació complementària

  Una vegada expirat el termini de presentació d'instàncies, per mitjà de resolució de l'Alcaldia, s'aprovarà la llista de persones aspirants admeses i excloses. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament, i es concedirà un termini de10 dies hàbils perquè les persones aspirants excloses n'esmenen els defectes.