Etapa ocupació publica

Agents de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://dogv.gva.es/datos/2019/11/13/pdf/2019_10458.pdf


 • Data de publicació

  13/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-8676


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el present procés selectiu han d'estar degudament omplides. Els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base tercera, referits al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies i s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament.
  La instància s'ha d'acompanyar del justificant dels drets d'examen i formació de l'expedient, de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal en vigor. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  50,00€  La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen o de trobar-se'n exempt determinarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Informació complementària

  Acabat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà la resolució, en el termini màxim d'un mes, en què declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en la seu electrònica de l'Ajuntament i en el BOP, amb la indicació de les causes d'exclusió, així com del termini d'esmena de defectes i presentació de reclamacions que es concedeix als aspirants exclosos, que serà de deu dies hàbils.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.