Etapa ocupació publica

Psicòleg/psicòloga escolar

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000340000193c434f5ca1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la data de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 218, de 13/11/2019).


 • Data de publicació

  13/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-218


 • Documentació / Informació

  La instància s'ha de formalitzar en el model adjunt a les bases, annex I, que inclou una declaració jurada de no trobar-se en causa d'incapacitat o incompatibilitat, i de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques o funcions similars en el cas del personal laboral. La instància s'ha d'acompanyar dels documents següents:
  - Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
  - Acreditació de la titulació acadèmica mínima exigida en la tercera base, original o fotocòpia acarada.
  - Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia confrontada, i no s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  - Certificat de delictes de naturalesa sexual. • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Informació complementària

  Finalitzat el termini de presentació d'instàncies i documentació, l'Alcaldia dictarà la resolució, en el termini màxim d'un mes, amb la llista provisional d'admesos/exclosos, i es publicarà en la seu electrònica d'aquest ajuntament.
  Els aspirants a les proves objecte d'aquesta convocatòria quedaran assabentats del desenvolupament del procés per mitjà de les publicacions pertinents en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament i en la seu electrònica: https://guadassequies.sedelectronica.es/.

  Transcorregut el termini anterior sense reclamacions, la llista, fins llavors provisional, quedarà elevada a definitiva.
  La borsa de treball tindrà una durada de dos anys escolars a comptar de la constitució d'aquesta.