Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local CONSOLIDACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/11/14_217/2019_011903.pdf


 • Data de publicació

  14/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-217


 • Documentació / Informació

  Els interessats han d'omplir degudament els models d'instància que es facilitaran en les dependències de l'entitat local i es publicaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament en la pàgina web https://santjoandalacant.sedelectronica.es/

  En les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves d'accés, les persones aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en les presents bases, referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

  Les instàncies han d'estar signades per l'aspirant i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, amb els documents següents:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada del títol exigit i/o equivalència.
  - Certificat mèdic oficial en el qual es faça constar expressament la capacitat per a concórrer a les proves físiques exigides per a l'accés a la categoria d'agent, així com que no es troben impedits o incapacitats per a l'accés a la funció pública, de conformitat amb la normativa aplicable. • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar amb l'aportació dels documents exigits en el Registre General de l'Ajuntament (plaça de l'Església, 2, de Sant Joan d'Alacant 03550), telemàticament a través de la seu electrònica (https://santjoandalacant.sedelectronica.es), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4. de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Informació complementària

  Aquestes bases i la convocatòria es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  També es publicaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la pàgina web (https://santjoandalacant.sedelectronica.es). La llista provisional i definitiva, si escau, d'admesos i exclosos al procés selectiu, la composició del tribunal i data i hora de realització dels exercicis es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica (https://santjoandalacant.sedelectronica.es). A partir d'aquest moment, la resta de publicacions es realitzaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el de la seu electrònica, en la pàgina web (https://santjoandalacant.sedelectronica).