Etapa ocupació publica

Auxiliars de salut pública (C2-S02), funcionaris/àries d'administració especial (CONSOLIDACIÓ 2017)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/18/pdf/2019_10793.pdf


 • Data de publicació

  18/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-Núm. 8679


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en el concurs oposició han d'omplir la sol·licitud de participació que figura en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), amb la prèvia determinació de la categoria, l'especialitat o el cos del procés selectiu al qual volen participar, dels establits en el desplegable que hi ha en la pàgina web que s'ha indicat.
  Mitjançant el certificat digital, s'ha d'omplir la sol·licitud, s'han de pagar les taxes de participació (8,86 €), en cas de no estar-ne exempt/a, i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica. Després de la presentació telemàtica, es podrà imprimir el justificant de presentació des de la mateixa plataforma.
  El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si l'últim dia fora inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil següent.
  L'impagament de la taxa dins del termini de sol·licituds, excepte en els casos d'exempció que s'han indicat, suposarà l'exclusió del procés selectiu.
  Serà procedent la devolució de les taxes per drets d'examen únicament en els supòsits i procediments previstos en la llei de taxes de la Generalitat vigent.
  Per a les persones participants en el contingent de diversitat funcional que així ho sol·liciten, l'Òrgan Tècnic de Selecció establirà les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de l'exercici. Aquestes adaptacions no podran desvirtuar el caràcter de la prova, la finalitat de la qual és valorar l'aptitud dels aspirants per a les funcions pròpies de la categoria a què concorren.
  La documentació, original i fotocòpia, que acredite els requisits per a participar en el contingent de persones amb diversitat funcional, així com, a l'efecte d'exempció o minoració de la taxa de participació, ser membre de família nombrosa general o especial o de família monoparental general o especial o víctima de violència sobre la dona, s'ha d'aportar de manera presencial durant el termini de presentació de sol·licituds en els registres especificats en la base 3.4, on s'acararan els originals amb les còpies en el seu anvers i revers. • Lloc de presentació

  En les unitats de registre de les dependències administratives següents:
  - 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.
  - 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.
  - 12001 Castelló de la Plana: c/ Hort dels Corders, núm. 12.
  - 46008 València: av. Ferran el Catòlic, núm. 74.

  També es podran presentar en qualsevol dels registres generals dels departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  8,86€  1. El pagament de la taxa s'ha de realitzar via telemàtica dins del tràmit d'inscripció (www.san.gva.es).


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS

  El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 % estarà exempt del pagament de la taxa, segons estableix la llei de taxes vigent de la Generalitat Valenciana.
  Així mateix estarà exempt del pagament de la taxa el personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial.
  També estaran exemptes del pagament de la taxa les víctimes d'actes de violència, que acrediten la seua condició pels mitjans previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  BONIFICACIONS

  Amb caràcter general, s'estableix una bonificació del 10 % de l'import de la taxa que s'haja d'abonar com a conseqüència de la presentació telemàtica de la sol·licitud de participació.
  El personal que acredite la seua condició de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general obtindrà una bonificació del 50 % de la taxa. La condició de família monoparental s'ha d'acreditar conforme al que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.

 • Més documentació

  SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/