Etapa ocupació publica

Arquitecte tècnic

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001600004f62434f5f4b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 220, de 15/11/2019).


 • Data de publicació

  15/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-220


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Enguera, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II en la convocatòria.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Còpia del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  c) Original o còpia autenticada del certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % expedit per l'òrgan competent, si escau. • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única, serà un requisit necessari que la persona sol·licitant remeta un correu electrònic a ayuntamiento@enguera.es, en què comunique la presentació de la instància dirigida a l'ajuntament.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  30,00€  Els drets d'examen s'han de satisfer mitjançant un ingrés bancari, en el qual s'ha d'indicar clarament la plaça objecte de la convocatòria. [Compte d'ingrés: ES78 2100 4365 0902 0000 5457 (CAIXABANK)].


 • Informació complementària

  Acabat el termini de presentació de sol·licituds, per mitjà d'una resolució de l'Alcaldia Presidència dictada en un termini màxim d'un mes, que es farà pública en el tauler d'anuncis de la corporació i la seu electrònica de l'ajuntament, es declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos/eses, /exclosos/oses en el procés selectiu, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a reclamacions i/o esmenes.

  Els successius anuncis derivats d'aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'edictes electrònic situat en la seu electrònica municipal http://enguera.sedelectronica.es/ i el tauler d'edictes municipal, situat en les oficines de l'ajuntament, situat al carrer Dr. Albiñana, 1.

  Aquesta borsa tindrà una vigència de dos anys, a comptar de la resolució de constitució. No obstant això, s'entendrà prorrogada per un any més de manera tàcita si, vençut el termini anterior, no s'ha constituït una nova borsa.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.