Etapa ocupació publica

Cos de Gestió Administrativa de l'Administració Pública Regional.(Códig BGX00L19-7)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/7184/pdf?id=781301


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
  Els registres electrònics es regiran a l'efecte de còmput dels terminis imputables tant a les persones interessades com a les administracions públiques per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés.


 • Data de publicació

  18/11/2019


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial de la Región de Murcia-nº 266


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha de realitzar mitjançant el canal electrònic d'atenció al ciutadà. No s'ha d'omplir, en cap cas, la sol·licitud en paper, només és vàlida l'emesa telemàticament a través del canal electrònic. El no-ompliment de la sol·licitud de conformitat amb el que s'ha indicat anteriorment serà motiu d'exclusió no esmenable.

  S'hi ha d'indicar obligatòriament en la sol·licitud el número de telèfon mòbil i/o correu electrònic. Si la convocatòria inclou zones, en omplir la sol·licitud s'habilitaran perquè es marquen les caselles de les zones on es desitja prestar serveis.
  Si en la sol·licitud no apareixen aquestes caselles, és que la llista d'espera no preveu zones. • Lloc de presentació

  En qualsevol registre dels establits en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  38,78€  L'abonament de la taxa corresponent s'haurà de realitzar dins del termini de presentació de sol·licituds, mitjançant pagament telemàtic, a través dels serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores, per ingrés en les mateixes o mitjançant la passarel·la de pagaments CARM. La relació d'Entitats Col·laboradores i imports de les taxes a abonar s'incorporen com a Annex a l'Ordre.

  La relació d'Entitats Col·laboradores i imports de les taxes a abonar s'incorporen com a Annex a l'Ordre.


 • Informació complementària

  Les persones aspirants que complisquen les condicions necessàries formaran part de la llista d'espera prevista en la present convocatòria, llevat que en l'apartat procedent de la sol·licitud indiquen que no desitgen formar part d'aquesta. La llista d'espera derivada de les presents proves selectives tindrà la consideració de llista d'espera de caràcter permanent.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.