Etapa ocupació publica

Auxiliar administratiu. Convocatòria 3/2019

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000070000a8b8434f209c000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  06/06/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-108


 • Documentació / Informació

  SOL·LICITUD
  Els interessats en el procés selectiu han d'omplir la sol·licitud electrònica en el següent URL del tràmit: Participació en el procés de selecció en propietat d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva pel sistema de concurs oposició lliure: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=3501
  En el mateix enllaç es trobarà tota la informació necessària per a presentar la sol·licitud.

  És necessari tindre un certificat digital de signatura electrònica de l'ACCV, FNMT o DNIe.

  DOCUMENTACIÓ
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents:
  - Full d'autobaremació de mèrits del concurs, que s'ha d'omplir en el model disponible en la seu electrònica. La plantilla l'ha d'omplir cada aspirant i l'ha de guardar en format .xls en un fitxer guardat com NIF "+ COGNOMS I NOM". El fitxer .xls s'ha d'adjuntar a la sol·licitud. Els mèrits que no s'hi indiquen no es puntuaran (no corregible)
  - Justificació del pagament de la taxa per concurrència a proves selectives. El justificant s'ha de presentar amb la sol·licitud.
  En cas d'exempció, caldrà aportar el certificat del SEPE/SERVEF d'estar desocupat i no rebre cap prestació ni subsidi i l'informe de vida laboral (TGSS), d'un mes d'antiguitat, com a màxim, a l'inici de la data de presentació de sol·licituds. La reducció per ser personal del grup AP/E de carrera o fix d'aquest ajuntament la comprovarà d'ofici aquest ajuntament.

  En la web municipal es publicaran els enllaços actualitzats, així com un tutorial sobre la relació electrònica amb l'Ajuntament. https://www.youtube.com/watch?v=4APpgZLwbic&feature=youtu.be • Lloc de presentació

  Per registre electrònic d'aquest Ajuntament en el següent URL del tràmit: Participació en el procés de selecció en propietat d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva pel sistema de concurs oposició lliure:
  https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=3501


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  25,00€  El pagament s'ha de fer efectiu a través del portal d'autoliquidacions de l'Ajuntament d'Alzira:
  https://autoliquidacions.alzira.es/


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que figuren com a desocupades i que no reben cap mena de prestació econòmica ni subsidi. Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant el corresponent certificat del SEPE, juntament amb l'informe de vida laboral, els dos amb un màxim d'un mes d'antiguitat.


 • Informació complementària

  INFORMACIÓ.
  Tota la informació sobre aquesta convocatòria es publicarà en la web en l'enllaç següent:
  Valencià: http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/ocupacio-publica/personal-de-plantilla
  Castellà: http://www.alzira.es/alzira_vpm/index.php/es/empleo-publico/personal-de-plantilla

  Accedir a la convocatòria: "03/2019. Selecció d'UNA plaça d'auxiliar administratiu/iva en propietat"

  Una vegada publicades les bases íntegrament en la seu electrònica i en extracte en el BOE, la resta de publicacions es faran en la web indicada, d'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  RECLAMACIONS I RECURSOS
  Les possibles al·legacions, reclamacions i recursos derivats del procés selectiu en totes les fases es realitzaran de manera electrònica a través de la seu electrònica en els enllaços següents:

  Al·legacions: les al·legacions a les llistes provisionals d'exclosos i a la puntuació provisional en la fase d'oposició o concurs s'han de realitzar omplint el model específic en el següent URL del tràmit FPO: Presentació d'al·legacions al procés selectiu auxiliar administratiu/iva. https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/tramite.do?formAction=btShow&t=3604

  Reclamacions i recursos: les reclamacions i els recursos a les llistes definitives d'exclosos i a la puntuació provisional en la fase d'oposició o concurs, o d'unes altres que puguen sorgir en el procés, s'han de realitzar omplint el model específic: https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/tramites/browser.do?formAction=btPostAdvancedSearch&instan=regini2
  I seleccionar "Instància general".


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.