Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2019/12/09_233/2019_012244.pdf


 • Data de publicació

  09/12/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-233


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal www.villena.es
  La instància ha d'anar acompanyada, obligatòriament, del justificant del pagament de la taxa o del document que justifique l'exempció d'aquest pagament, així com de la fotocòpia, preferentment a color, del document nacional d'identitat. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determinen els articles 14 a 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  26,91€  L'ingrés s'ha d'efectuar a favor de l'Ajuntament de Villena en el compte corrent del Banc Sabadell núm. ES89-0081-1021-6500-0105-0006, i s'hi ha de fer constar en el moment de pagament el concepte següent: Nom de la persona aspirant i nom de la convocatòria (agent de policia).
  L'impagament o la no-justificació de l'abonament de la taxa no serà un requisit esmenable i donarà lloc a l'exclusió de l'aspirant, en la resolució per la qual s'aprove la llista de persones aspirants admeses i excloses.


 • Informació complementària

  Una vegada expirat el termini de presentació d'instàncies, per mitjà de resolució de l'Alcaldia, s'aprovarà la llista d'aspirants admesos i exclosos. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'anuncis (físicament i electrònicament) de l'Ajuntament i en la pàgina web de l'Ajuntament (www.villena.es), i es concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè els aspirants exclosos esmenen els defectes. No obstant això, els errors de fet es podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.