Etapa ocupació publica

Policia Local (procés de consolidació)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000032000026a8434f716b000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  23/12/2019


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-245


 • Documentació / Informació

  Instància acompanyada de:
  Declaració expressa i formal que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats. • Lloc de presentació

  Les instàncies per a prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia de la corporació, i s'han de presentar en el Registre general d'entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament de Burjassot han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: registro@ayto-burjassot.es.

  Les sol·licituds també es podran presentar a través de la seu electrònica en la pàgina web de l'Ajuntament de Burjassot, www.burjassot.org.