Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local. (Procés de consolidació d'ocupació temporal)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d900000005000000350000172b434f779d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  09/01/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-5


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament.

  Per a ser admesos i, si és el cas, participar en les proves selectives corresponents, els aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment, en cas que siguen seleccionats.

  Els interessats han d'aportar el justificant de l'ingrés, juntament amb la documentació, de manera electrònica i han d'assenyalar en l'ingrés el nom complet i el NIF de l'aspirant. • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar ajustades al model normalitzat que s'indique en la convocatòria, per mitjans telemàtics.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  120,00€  La taxa s'ha de pagar mitjançant un ingrés en el compte bancari ES40 3058 2218 9627 3270 0044.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.