Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local. (Procés de consolidació d'ocupació temporal)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/07_26/2020_000222.pdf


 • Data de publicació

  07/02/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-26


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de sol·licitud de participació en aquest procés selectiu han d'estar degudament omplides. Els aspirants han de manifestar que compleixen totes les condicions i els requisits exigits en la base tercera, referits al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies i s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament.

  A la instància s'ha d'acompanyar la fotocòpia del DNI del sol·licitant i el justificant de l'abonament dels drets d'examen. • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, a:


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  180,00€  L'ingrés de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una transferència bancària al compte BANC SABADELL NÚM. DE COMPTE ES26 0081 1023 5100 0102 6409).


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS
  1. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu. Els percentatges de bonificació seran els següents, conforme a les categories de família nombrosa establides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i el seu Reglament aprovat pel RD 1621/2005:
  - Categoria general: 50 % de bonificació en la quota íntegra.
  - Categoria especial: 100 % de bonificació en la quota íntegra.
  Les persones beneficiàries han d'adjuntar a la instància de sol·licitud de participació en les corresponents proves, la fotocòpia del títol de família nombrosa, degudament compulsada.

  2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius següents:
  - Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, els quals han d'adjuntar a la sol·licitud el certificat acreditatiu d'aquesta condició.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Seran requisits per al gaudi de la bonificació que, en el termini indicat, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació se sol·licitarà en l'oficina dels serveis públics d'ocupació, document que haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud.
  - Les persones que manquen de rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. Quant a l'acreditació de les rendes es realitzarà mitjançant l'aportació en còpia de la declaració anual de l'IRPF d'aquella part corresponent a ingressos del contribuent de l'any anterior de què es tracte, o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF, document que haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.