Etapa ocupació publica

Agent de Policia Local. (Procés de consolidació d'ocupació temporal)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [nou termini])

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/24/pdfs/BOE-A-2020-2603.pdf


 • Termini

  Tancat.

  S'obri un nou termini de presentació d'instàncies de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 47, de 24/02/2020).
  Es tindran en compte les sol·licituds ja presentades en el termini obert anteriorment en aquest procés per a la formació de la llista d'aspirants admesos.


 • Data de publicació

  24/02/2020


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-47


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, a: