Etapa ocupació publica

Psicòleg/Psicòloga

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/11_28/2020_001196.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. (BOP núm. 28, d'11/02/2020).


 • Data de publicació

  11/02/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-28


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar mitjançant una sol·licitud dirigida al Sr. Alcalde President de l'Excm. Ajuntament d'Ibi, en el model oficial que facilitarà l'Ajuntament.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia DNI.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la base segona d'aquesta convocatòria.
  c) Llista de tots els mèrits que la persona que hi aspire considere oportuns perquè es valoren en la fase de concurs, sense que s'hi puga aportar cap còpia juntament amb la instància. En la fase de concurs, no es valoraran els mèrits que no s'hi hagen indicat.
  En el cas que els/les persones aspirants vulguen fer alguna de les proves en valencià, ho han de manifestar en la sol·licitud. • Lloc de presentació

  En la seu electrònica o en el Registre General de l'Ajuntament d'Ibi.
  Les instàncies es poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.