Etapa ocupació publica

Agent de la Policia Local

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003900001379434f8a4d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  25/02/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-38


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de dirigir a la Sra. Regidora Delegada de Govern i Interior, Recursos Humans i Turisme de l'Ajuntament.
  S'ha d'utilitzar la instància model que es publique en la pàgina web de l'Ajuntament.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Còpia simple del DNI.
  b) Carta de pagament acreditativa d'haver abonat els drets d'examen, o resguard postal o telegràfic de l'abonament. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  17,77€  El pagament dels drets d'examen s'ha d'efectuar en la Tresoreria de l'Ajuntament, de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis.
  Els drets d'examen no es podran retornar, excepte en cas de no ser admés a l'examen per falta dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Informació complementària

  COMENÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE L'OPOSICIÓ.
  1. La data, l'hora i el lloc del començament de les proves s'anunciarà en la publicació de la resolució, en el Butlletí Oficial de la Província, per la qual es nomenen els membres de l'OTS i s'aprove la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, així com en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web d'aquest (aquesta última sense efectes jurídics). Les proves no podran començar fins que transcórreguen almenys 15 dies hàbils des de la publicació del dia que s'hi assenyale.
  La resta d'exercicis s'anunciaran en el tauler d'anuncis i en la pàgina web (aquesta última sense efectes jurídics).

  2. Els aspirants seran convocats en crida única, excepte casos de força major, degudament justificats i estimats lliurement per l'OTS. La no presentació d'un aspirant en el moment de ser cridat a qualsevol de les proves obligatòries determinarà automàticament el decaïment del seu dret a participar en el procés selectiu, per la qual cosa quedarà exclòs d'aquest.

  3. L'OTS podrà requerir els aspirants, en qualsevol moment, perquè acrediten la seua identitat, per a la qual cosa han d'anar proveïts del DNI.