Etapa ocupació publica

Diverses places: auxiliar de serveis generals i de serveis escolars, d'assistent social / diplomat/ada en Treball Social i de professor/a superior de banda de música.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8598.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 203, de 27/07/2020).


 • Data de publicació

  27/07/2020


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-203


 • Informació complementària

  Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siga procedent de conformitat amb les bases, es faran públics en el tauler d'edictes de l'Ajuntament d'Alacant (https://sedeelectronica.alicante.es/edictos.phb) i en la web Municipal (http://www.alicante.es).