Etapa ocupació publica

Tècnic d'administració general

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/05/04_82/2020_002977.pdf


 • Data de publicació

  04/05/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-82


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar en una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Xixona, en la qual han de manifestar, sota la seua responsabilitat, que reuneixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en la BASE TERCERA, referits a la data d'expiració del termini de presentació de les sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en cas de ser seleccionats. Les persones amb diversitat funcional que siguen seleccionades han d'acreditar la seua capacitat per a exercir les tasques o funcions dels llocs o places a què aspiren, mitjançant l'oportuna certificació de l'òrgan corresponent.

  Amb la instància s'ha d'aportar la documentació següent:
  a) DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  b) Titulació acadèmica exigida.
  c) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen o acreditació de l'exempció de fer-ho.


  Segons estableix l'article 59.2 del TREBEP, s'adoptaran per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten les mesures precises per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb diversitat funcional.
  Per a això, els interessats han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. Aquesta petició ha d'estar motivada.



 • Lloc de presentació

  Oficina d'Atenció al Ciutadà (c/ Alcoi, núm. 12, Xixona), en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, o per qualsevol dels mitjans que estableix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, ha de fer-se en sobre obert i deixar constància de la data de presentació.

  Quan la sol·licitud es presente en un lloc o d'una manera diferent del de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Xixona, l'aspirant haurà de comunicar-ho dins del termini de presentació d'instàncies, per correu electrònic (oac@xixona.es), i adjuntar el document de registre d'entrada amb la documentació necessària. Sense aquest requisit no s'admetrà la instància quan siga rebuda per l'Ajuntament de Xixona amb posterioritat a la data de terminació del termini.
  Aquest mateix requisit s'ha de complir quan s'efectue qualsevol altre tipus d'al·legació subjecta a termini que es puga efectuar al llarg del procés selectiu.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  20,00€



  L'autoliquidació la facilitarà l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament (oac@xixona.es).

  La falta de pagament de la taxa en el termini de presentació d'instàncies determinarà l'exclusió de l'aspirant en el procés selectiu.


 • Informació complementària

  Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament la llista provisional de persones admeses i excloses; s'indicarà, en aquest últim cas, la causa d'exclusió, i es concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè es puguen esmenar els defectes que hagen motivat l'exclusió, o realitzar les al·legacions que consideren convenients.

  Una vegada finalitzat el procés de selecció, es constituirà una borsa d'ocupació amb els aspirants que hagen superat la fase d'oposició que permeta la cobertura de possibles vacants. L'Alcaldia o Regidoria Delegada de Personal, a proposta de l'òrgan tècnic de selecció, dictarà una resolució sobre aquest tema, que es publicarà en el tauler d'anuncis i, addicionalment, en la web municipal. La borsa així constituïda estarà vigent mentre no es resolga nou procés selectiu amb el mateix objecte.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.