Etapa ocupació publica

Auxiliar administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 74, 20/06/2020).


 • Data de publicació

  20/06/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-74


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds de participació, segons l'article 14 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, s'han de presentar per mitjans telemàtics, a través la seu electrònica de la Mancomunitat Plana Alta (https://planaalta.sedelectronica.es).

  En aquestes proves seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta d'aspirants.
  Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.
  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, les persones interessades han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria. • Lloc de presentació

  Per mitjans telemàtics, a través la seu electrònica de la Mancomunitat Plana Alta (https://planaalta.sedelectronica.es).


 • Informació complementària

  Les bases íntegres es publicaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat (https://planaalta.sedelectronica.es).
  L'anunci també es remetrà, perquè en prenguen coneixement, als ajuntaments mancomunats.

  Una vegada expirat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència dictarà una resolució en el termini màxim de deu dies, en què declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses. En aquesta resolució, que es publicarà en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat Plana Alta, es concedirà un termini de cinc dies hàbils per a l'esmena de deficiències i reclamacions que, si és el cas, es presentaran telemàticament a través de la seu electrònica de la Mancomunitat Plana Alta.

  Serà suficient efectuar la crida per correu electrònic. A aquest efecte, serà obligació de les persones integrants de la borsa d'ocupació mantindre actualitzades totes dades que figuren en la instància i, en particular, l'adreça de correu electrònic; si no es compleix aquesta obligació, perdran tots els drets que tinguen d'estar en aquesta. La borsa de treball tindrà una vigència indefinida. No obstant això, la Presidència podrà disposar la finalització de la seua vigència per esgotament de la borsa o altres motius degudament justificats.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.