Etapa ocupació publica

Auxiliar administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004a00000736434fab7f000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 119, de 23/06/2020.


 • Data de publicació

  23/06/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-119


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves de selecció s'han de presentar seguint el model normalitzat recollit en l'annex II d'aquestes bases, en el qual els/les aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases generals per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Llaurí.

  Atenent el principi rector de publicitat de les convocatòries i de les bases, aquestes bases generals es publicaran en el BOP, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la pàgina web de l'Ajuntament: http://www.llauri.org

  En el termini prescrit per a la presentació d'instàncies i amb aquesta, els aspirants han de presentar els documents següents:
  - Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
  - Documents acreditatius d'estar en possessió del títol exigit en la present convocatòria, així com dels mèrits i les circumstàncies al·legats, detallats en el PUNT SISÉ d'aquestes bases. Els mèrits han d'estar degudament fotocopiats i compulsats per a la fase de concurs.
  No es tindran en compte els mèrits que no s'aporten i acrediten degudament dins del termini de presentació d'instàncies. Les proves superades i l'experiència en l'Administració pública només es tindran en compte si estan acreditades mitjançant un certificat administratiu i aquest és un document original o està degudament compulsat.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen. • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, c/ La Font, 2, de Llaurí, o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  9,50€  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte de l'Ajuntament en Cajamar: ES33/3058/2171/70/2732700011. En l'ingrés han de constar els noms, els cognoms, el DNI, així com el procediment selectiu.


 • Informació complementària

  ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.
  Una vegada expirat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia dictarà una resolució en el termini màxim de 2 mesos, en què declararà aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En aquesta resolució, que es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web, s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils perquè es puguen formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat l'exclusió.
  Transcorregut el termini d'esmena, l'Alcaldia aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal, i s'indicarà el dia, el lloc, la data i l'hora de la realització de les proves. En la mateixa publicació es farà constar la composició de l'òrgan de selecció.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT.
  L'aspirant proposat aportarà davant de l'Administració, dins del termini de deu dies naturals des de la publicació de la llista d'aprovats en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i requisits que exigeix la convocatòria. Si dins del termini indicat, i excepte els casos de força major, no presentara la documentació o d'aquesta es deduïra que falta algun dels requisits exigits, no podrà ser nomenat, de manera que quedaran anul·lades totes les seues actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de participació.
  La resolució de nomenament l'adoptarà l'Alcaldia, en la seua condició de direcció directa del personal, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler electrònic d'edictes de l'Ajuntament.

  BORSA D'OCUPACIÓ.
  El Tribunal no podrà proposar més d'un aspirant; no obstant això, l'Alcaldia dictarà una resolució que crearà la borsa d'ocupació, de conformitat amb la llista elevada pel Tribunal. A aquesta borsa d'ocupació, es podrà acudir directament quan resulte necessari el nomenament de funcionari interí auxiliar administratiu en qualsevol àrea de l'Ajuntament. Davant de la necessitat de realitzar un nomenament interí, en supòsits previstos legalment, s'avisaran els seleccionats de la llista, seguint l'ordre establit, i es passarà al següent en llista davant de la renúncia de l'anterior, que haurà de constar per escrit. No obstant això, si una vegada produïda la crida de l'integrant de la borsa que corresponga, no manifesta la seua renúncia per escrit en el termini de 3 dies hàbils des que siga requerit, s'entendrà que renuncia, de manera que quedarà exclòs de la borsa.
  La persona que renuncie, per causa justificada, passarà a l'últim lloc de la llista de la borsa. Els qui, dins del termini assenyalat i excepte causes de força major, no presenten la documentació o la presenten i no reunisquen els requisits exigits o incórreguen en falsedat no podran ser nomenats i quedaren anul·lades totes les seues actuacions sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en la instància.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.