Etapa ocupació publica

Tècnic/a auxiliar de disseny gràfic.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004a00000748434fab91000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  23/06/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-119


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar formar part en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Alfafar, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Justificant d'haver ingressat, amb l'autoliquidació prèvia expedida pel Servei d'Atenció al Ciutadà (S. A. C.), o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits - Pagaments i autoliquidacions).
  b) Fotocòpia acarada del D.N.I. (no és necessari en el tràmit telemàtic en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar).
  c) Així mateix, els/les aspirants han de declarar de manera expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cada un dels requisits establits en la base segona (requisits dels candidats).
  Els requisits establits per a poder participar-hi han de referir-se a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció. En aquest sentit, s'hi podran efectuar les comprovacions oportunes en qualsevol moment.
  No serà necessària l'aportació dels requisits enunciats la documentació dels quals conste ja acreditada i, si és el cas, vigent, en els expedients administratius d'aquesta administració.

  Posteriorment, a requeriment de l'òrgan de selecció i abans de la fase de concurs, cal aportar:
  - La documentació acreditativa dels mèrits degudament acarada perquè es puga baremar, que s'ha de presentar en sobre tancat. No es valorarà la documentació que no complisca aquest requisit.
  La valoració tant dels mèrits del concurs com dels requisits establits per a poder participar-hi ha de fer referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció. En aquest sentit, s'hi podran efectuar les comprovacions oportunes en qualsevol moment. • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Servei d'Atenció al Ciutadà o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única, serà un requisit necessari que el sol·licitant remeta un correu electrònic al departament de personal (personal@alfafar.es), en què comunique la data i l'organisme de presentació d'aquesta.

  També estarà disponible el tràmit de presentació d'instàncies per a participar en aquesta convocatòria, de manera telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar. (alfafar.sedeelectronica.es)


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  49,55€  El pagament s'ha de fer amb l'autoliquidació prèvia expedida pel Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits - Pagaments i autoliquidacions), en què s'ha d'indicar clarament la plaça objecte de la convocatòria.
  La taxa per concurrència a proves selectives únicament es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  Gaudiran d'exempció els subjectes passius que, en el moment de presentar la sol·licitud, es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, un certificat de Labora en el qual ha de constar la situació de la persona desocupada i el certificat del SEPE de no ser perceptora de cap mena de subsidi.


 • Informació complementària

  Acabat el termini de presentació de sol·licituds, per mitjà d'una resolució de l'Alcaldia Presidència dictada en un termini màxim d'un mes, que es farà pública en el Butlletí Oficial de la Província de València, el tauler d'anuncis de la Corporació i la pàgina web de l'Ajuntament, es declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos/eses i exclosos/oses en el procés selectiu, i es concedirà un termini de deu dies hàbils per a reclamacions i/o esmenes.

  Transcorregut el termini anterior, esmenats els defectes i vistes les reclamacions, l'alcalde president dictarà resolució per a aprovar la llista definitiva d'admesos i exclosos, i, si escau, el motiu de la no-admissió, així com la resolució de les reclamacions presentades, que es publicarà, en el Butlletí Oficial de la Província de València, en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la pàgina web de l'Ajuntament. En el mateix acte, s'assenyalarà el dia, l'hora i el lloc del començament del primer exercici.
  Aquesta última publicació servirà de notificació a l'efecte d'impugnacions i de recursos.

  CREACIÓ DE BORSA.
  Amb els/les aspirants que no han sigut proposats/ades per al nomenament i que hagen superat, com a mínim, dos exercicis de la fase d'oposició, ordenats per la puntuació obtinguda, es constituirà una borsa de treball per a possibles nomenaments interins o contractacions temporals, que derogarà totes les borses de tècnic/a auxiliar de serveis socioculturals que s'hagen constituït amb anterioritat.
  Quant al funcionament, aquesta borsa es regirà pel que disposa el Decret número 2019-2636, de data 06/11/2019, pel qual s'estableixen les bases generals per a la selecció de personal temporal (funcionari/ària interí/ina i laboral) a l'Ajuntament d'Alfafar, mitjançant la constitució de borses d'ocupació temporal, rectificades pel Decret 2019-2720, de 20/11/2019.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.