Etapa ocupació publica

Operari

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/06/26_119/2020_004529.pdf


 • Termini

  Tancat.

  5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les bases de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. (BOP núm. 119, de 26/06/2020)


 • Data de publicació

  26/06/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-119


 • Documentació / Informació

  La instància (model de declaració responsable de l'annex I) s'ha de dirigir al president de la Corporació, en la qual han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions o els requisits exigits en la base segona, referits a la data en què acaba el termini de presentació d'instàncies.
  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  ·Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  ·Documentació acreditativa dels mèrits d'acord amb la base setena (es pot presentar a través de la seu electrònica http://orihuela.sedelectronica.es, sense perjudici que s'acredite amb els originals, en el seu moment, segons la base novena).

  Els aspirants amb discapacitat ho han de fer constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants, i han d'acreditar la discapacitat mitjançant un document justificatiu que presentarà amb la sol·licitud, degudament compulsat. • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general de l'Ajuntament o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en aquest cas, s'ha d'enviar una còpia de la sol·licitud al correu electrònic recursoshumanos@orihuela.es).


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  7,21€  Les taxes s'han de fer efectives directament o mitjançant una transferència en el compte de l'Ajuntament de BANKIA: ES87 2038 9618 9964 0000 0315, per a la qual cosa han d'especificar en el document d'ingrés a quina prova selectiva correspon i el nom i els cognoms del sol·licitant.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Estaran exempts del pagament de la taxa les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.


 • Informació complementària

  Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es publicarà en la seu electrònica [http://orihuela.sedelectronica.es], en el termini de tres dies, la resolució de la regidora d'RH mitjançant la qual s'exposarà la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, i s'indicarà la causa d'exclusió. Contra aquesta resolució, es podran presentar reclamacions en el termini de dos dies hàbils, que resoldrà la regidora d'RH en un termini no superior a tres dies.

  Es constituirà una borsa de treball per a les futures contractacions que resulten necessàries en l'Àrea de Condícia Urbana, així com per a substitucions derivades de qualsevol contingència, excedències, acumulació de tasques, contractes relleus, etc., que quedarà constituïda pels aspirants que hagen participat en el procés selectiu ordenats segons la puntuació que hagen obtingut. Aquesta nova borsa d'ocupació substitueix i deroga qualsevol borsa d'ocupació anterior respecte d'operaris de l'Àrea de Condícia Urbana. Sense perjudici que els que pertanyen a la borsa de treball anterior i es troben en el moment de la nova creació prestant serveis com a funcionari interí o laboral temporal, una vegada que finalitze el seu nomenament, siguen incorporats en situació preferent a la nova borsa.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.