Etapa ocupació publica

Infermer/a del treball

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004b0000084a434fadc1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  26/06/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-121


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud per a prendre part en el present procés s'ha de realitzar, preferentment, per mitjans electrònics, per a la qual cosa s'ha d'omplir correctament el model específic de sol·licitud de participació en proves selectives de la Diputació de València, disponible en la seu electrònica de la Diputació de València: https//www.dival.es.

  La presentació electrònica de la sol·licitud permet l'ompliment i la inscripció en línia, annexar, si és el cas, els documents escanejats a aquesta, així com registrar-ne electrònicament la presentació.

  Si una incidència tècnica degudament acreditada impossibilitara el funcionament ordinari dels sistemes, l'òrgan convocant podrà acordar l'ompliment substitutori en paper en els termes que estableix aquesta base, cas en què la persona interessada haurà d'acreditar documentalment la incidència tècnica produïda.

  Si la persona aspirant no disposa de signatura electrònica, podrà presentar la sol·licitud en paper. En aquest cas, una vegada omplida la sol·licitud en l'enllaç indicat, la persona interessada l'ha d'imprimir, signar i presentar en format paper en el termini fixat a aquest efecte. Les sol·licituds generades telemàticament que no es presenten en els llocs i les maneres previstes no conferiran cap dret a la persona sol·licitant.
  Així mateix, les persones interessades podran utilitzar el model original de sol·licitud en paper que es troba en el Registre General de la Diputació de València o en el Punt d'Atenció i Informació de Personal (carrer Hugo de Moncada, núm. 9, València).

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. Per a fer-ho, han de presentar una certificació de la Conselleria de Benestar Social o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la condició de discapacitat que té, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i les funcions de la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

  Tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles a les quals s'haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. En tot cas, es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total. • Lloc de presentació

  S'ha de realitzar preferentment per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de la Diputació de València: https//www.dival.es.

  Si la persona aspirant no disposa de signatura electrònica, podrà presentar la sol·licitud en paper. Les sol·licituds en suport paper s'han de presentar en el Registre General de la Diputació de València (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de Correus abans de certificar-la.


 • Informació complementària

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I NOMENAMENT
  En el termini de vint dies hàbils, a comptar de la publicació en els taulers d'anuncis d'aquesta Diputació de la llista d'aprovats a què es refereix l'apartat anterior, els aspirants que hi figuren hauran de presentar els documents següents:
  a) Fotocòpia del DNI o document equivalent per als nacionals d'altres estats al qual fa referència la lletra a de la base tercera, degudament compulsada.
  b) Fotocòpia, degudament compulsada, de qualsevol de les titulacions exigides en lletra e de la base tercera. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, fotocòpia compulsada de la credencial que acredite l'homologació o convalidació que corresponga.
  c) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  d) Informe mèdic emés pel Servei de Medicina Laboral del fet que posseeix la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  e) Acreditar els coneixements de valencià, bé mitjançant la presentació del certificat homologat per la Generalitat Valenciana (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià), bé mitjançant un certificat per la realització d'un exercici específic a aquest efecte d'acreditació, o comprometre's a assistir als cursos de perfeccionament que establisca la mateixa Diputació de València.

  Els que tinguen la condició de funcionaris de carrera estaran exempts de justificar documentalment les condicions i altres requisits ja acreditats per a obtindre el seu anterior nomenament, per a la qual cosa han de presentar una certificació de l'administració de la qual depenien per a acreditar la seua condició i altres circumstàncies que consten en el seu expedient personal.

  Transcorregut el termini de presentació de documents, la Presidència de la Diputació procedirà al nomenament com a funcionaris de carrera dels aprovats en la plaça objecte de la present convocatòria, i s'obrirà un termini de trenta dies hàbils per a procedir a la corresponent presa de possessió.

  FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL
  Una vegada finalitzat el procés selectiu, l'òrgan tècnic de selecció realitzarà la proposta de formació de borsa de treball, que es constituirà mitjançant un decret de la Presidència de la Diputació, que establirà el seu període de vigència i l'àmbit subjectiu, de manera que es podrà determinar en la borsa la utilització d'aquesta per a atendre necessitats de la Diputació de València i/o de les entitats locals de la província que així ho hagen concertat, en els termes que, en el seu cas, preveja el Reglament de composició i gestió de borses de treball de la Diputació de València.


 • Recursos