Etapa ocupació publica

Treballador/a social

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000005f000000ed434fd01f000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  21/09/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-182


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en les proves d'accés ha de presentar la instància corresponent (model ANNEX I) dirigida a l'Alcaldia, en la qual ha de fer constar que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria, per a la qual cosa ha d'adjuntar a aquesta els comprovants següents:
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  - Original o fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida.
  - Original o fotocòpia compulsada del Curs d'Aplicació d'Instruments per a la Valoració de la Dependència.
  - Documentació original o fotocòpia compulsada justificativa dels mèrits que hagen de ser valorats en la fase de concurs (els documents han de ser originals, legalitzats mitjançant document notarial o, en cas que se'n presenten fotocòpies, hauran d'estar degudament compulsades per l'òrgan competent, després de l'exhibició de l'original). • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En tot cas, es podran presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, https://sede.benetusser.net/?lang=va


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  19,59€  L'abonament d'aquesta es realitzarà mitjançant una transferència bancària o altres mitjans legalment admesos.
  A aquest efecte, l'ordre de transferència bancària s'ha de fer a favor de l'Ajuntament de Benetússer.
  Proves selectives de treballadora o treballador social, i es remetrà l'import de la taxa al compte corrent núm.:
  ES 26 2100 7268 6122 0003 7980, si la persona que ordena la transferència o l'ingrés no és la mateixa que l'aspirant, cal indicar en l'extracte de l'operació el nom i els cognoms de l'aspirant. L'abonament dels drets d'examen s'ha d'acreditar en el moment de presentar la instància.

  No abonar la taxa corresponent o abonar-la una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds es considerarà causa d'exclusió de la persona aspirant en el procés selectiu.


 • Informació complementària

  Una vegada finalitzades les proves selectives, el Tribunal formarà una llista de les persones aspirants que hagen aprovat, per ordre de puntuació final obtinguda, i es farà pública en el tauler d'edictes municipal.

  La borsa tindrà una duració mínima de dos anys, però se'n podrà extingir l'eficàcia en el cas que es convoque un nou procés selectiu per a l'actualització d'aquesta llista en relació amb el mateix lloc de treball.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.