Etapa ocupació publica

Treballador/a social

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [nou termini])

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000002400002e5f434ff8b1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  Es convoca un nou termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província núm. 239, de 14/12/2020.


 • Data de publicació

  14/12/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-239


 • Documentació / Informació

  Edicte de l'Ajuntament de Benetússer sobre anul·lació de les bases i convocatòria, i aprovació de noves bases específiques per a la constitució d'una borsa d'ocupació temporal de treballadora o treballador social, i la seua convocatòria.
  Expedient 157/2020-307.

  El text íntegre de les bases esmentades es troba a la disposició de les persones interessades en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la pàgina web municipal (www.benetusser.es).

  * CORRECCIÓ: s'anul·la el requisit f: tindre els coneixements que recull l'apartat segon de la Resolució de 4 de febrer de 2010, de la Secretaria General de Política Social i Consum, per la qual es publica l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, en matèria d'òrgans i procediments de valoració de la situació de dependència, la qual cosa podrà acreditar-se, entre altres, mitjançant la possessió del Curs d'Aplicació d'Instruments per a la Valoració de la Dependència o qualsevol altre equivalent, ja que resulta necessari per a poder fer les valoracions corresponents a les seues funcions.

  En lloc de ser un requisit, serà un mèrit valorable.

  * ACLARIMENT SOBRE EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Es consideren degudament presentades en aquest procediment les instàncies formulades dins del procediment convocat per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de 10 de setembre de 2020, sempre que aquestes s'hagen fet dins del termini establit. Això, sense perjudici que qui així ho considere torne a presentar nova instància completa (la qual substituirà l'anterior) o només amb aquelles circumstàncies no al·legades en el seu moment (entre altres, nous mèrits), dins del termini establit, en el procediment convocat mitjançant aquest decret, i se'ls commina a fer-ho, ja que l'apreciació de qualssevol circumstàncies al·legades (entre aquestes, els mèrits) ho seran a la data de fi de termini de presentació d'instàncies.