Etapa ocupació publica

Treballador/a social (OPO 2017-18-Est19)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_63.pdf


 • Termini

  Tancat.

  El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s'haja publicat. Si és inhàbil, el termini acabarà el dia hàbil següent. En cas de no haver-hi un dia equivalent en el mes següent de la publicació, el termini acabarà l'últim dia del mes següent al de la publicació de la convocatòria.


 • Data de publicació

  25/01/2021


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-Núm. 9004


 • Documentació / Informació

  INSTRUCCIONS BÀSIQUES PER A LA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
  http://www.gva.es/downloads/WF/EP/01_MANUAL_INSCRIPCION_cas_val.pdf

  BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA
  http://www.gva.es/downloads/WF/EP/02_BIBLIOGRAFIA_TRABAJO_SOCIAL.pdf

  BIBLIOGRAFIA TEMARI GENERAL I NORMATIVA SANITÀRIA COMÚ
  http://www.gva.es/downloads/WF/EP/04_BIBLIOGRAFIA_GENERAL_A1_A2.pdf

  APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ: EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ TAXES-B2 ESPANYOL
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21218&version=amp

  1. La sol·licitud de participació en aquest procés selectiu s'ha de tramitar per mitjans telemàtics, a través de la plataforma existent en la pàgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es), per a la qual cosa cal seguir les instruccions que hi figuren i disposar del corresponent certificat digital.
  A través de l'esmentada plataforma, es podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar-ne exempt/a i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica, així com els justificants de les possibles causes d'exempció o bonificació de la taxa.
  Podrà imprimir-se el justificant de presentació al concurs oposició des de la mateixa plataforma.
  2. Abans d'omplir la sol·licitud, la persona aspirant trobarà un desplegable amb les diferents categories o especialitats convocades en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dins de l'apartat de Recursos Humans. En el desplegable ha de triar la categoria o especialitat pel torn lliure o, si és el cas, la categoria o especialitat per promoció interna. En aquest últim cas, haurà d'assenyalar si pertany a la modalitat A o a la modalitat B de promoció interna.
  Modalitat A de promoció interna: els qui procedisquen de categories pertanyents als grups o subgrups de titulació iguals o immediatament inferiors i, a més, de la mateixa especialització funcional que les places QUE CAL proveir, això és, de gestió i serveis.
  Modalitat B de promoció interna: la resta d'aspirants de promoció interna.
  Les persones aspirants només podran participar a través d'un dels dos sistemes d'accés assenyalats: torn lliure o promoció interna. La persona que no indique o no tinga durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits per a participar en el torn de promoció interna serà admesa d'ofici en el torn lliure sempre que complisca els requisits generals que s'hi exigeixen.
  El contingent de persones amb diversitat funcional només estarà inclòs en el sistema d'accés pel torn lliure. Quan la persona aspirant no acredite en el termini de presentació de sol·licituds els requisits per a acollir-se al contingent de diversitat funcional, serà automàticament exclosa d'aquest i concorrerà en les mateixes condicions que la resta d'aspirants del torn lliure, sempre que complisca els requisits generals exigits.
  3. Taxa de participació.
  La taxa de participació és de 35 €. No obstant això, amb caràcter general, l'import de la taxa es minorarà en un 10 % si s'utilitzen en aquest procés exclusivament mitjans telemàtics.
  4. Documentació que cal presentar relativa a reducció o exempció de la taxa.
  Després de registrar la instància de participació, en la mateixa plataforma s'han d'aportar de manera telemàtica els documents següents:
  a) Justificant de la causa de reducció o exempció de la taxa en el cas de víctima d'actes de violència. També s'ha de fer en el cas de família monoparental de categoria general o especial si el certificat ha sigut expedit fora de la Comunitat Valenciana.
  b) En el cas d'aspirants nacionals d'estats la llengua oficial dels quals no siga el castellà, diploma d'espanyol com a llengua estrangera nivell B2, expedit per l'organisme oficial competent.


  AUTOBAREM DE MÈRITS A1 I A2 PERSONAL GESTIÓ I SERVEIS

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19447_BI.pdf • Lloc de presentació

  A través de l'esmentada plataforma, es podrà omplir la sol·licitud, pagar les taxes de participació en cas de no estar-ne exempt/a i registrar aquesta sol·licitud per via telemàtica, així com els justificants de les possibles causes d'exempció o bonificació de la taxa.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  35,00€  1. El pagament de la taxa s'ha de fer per via telemàtica dins del tràmit d'inscripció (www.san.gva.es).


 • Exempció / Reducció taxes


  * Estarà exempt del pagament de la taxa, segons estableix la vigent llei de taxes de la Generalitat Valenciana:
  - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %.
  - El personal que acredite que té el títol de membre de família nombrosa de categoria especial o de família monoparental de categoria especial, que recull el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.
  - Les víctimes d'actes de violència, la condició de les quals s'acredite pels mitjans que preveu l'article 23 del Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per al desplegament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, és a dir, mitjançant una sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o bé per un informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També podran acreditar-se les situacions de violència de gènere mitjançant un informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'administració pública competent; o per qualsevol altre títol, sempre que això estiga previst en les disposicions normatives de caràcter sectorial que regulen l'accés a cada un dels drets i recursos. A la Comunitat Valenciana, són els centres Dona 24 hores els que estan autoritzats per a acreditar aquestes situacions.

  * Obtindrà una bonificació del 50 % de la taxa el personal que acredite que té el títol de membre de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general compresa en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.

 • Més documentació

  BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ EXENCIÓ O BONIFICACIÓ TAXES

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  MANUAL INSCRIPCIÓ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/


  BIBLIOGRAFIA TEMARI GENERAL I NORMATIVA SANITÀRIA COMÚ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/