Etapa ocupació publica

Tècnic superior de Serveis Socials (OOP 2019)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001b0000515b434fe953000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  11/11/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-217


 • Documentació / Informació

  S'ha d'utilitzar, preferentment, la instància model que estarà a la disposició de les persones aspirants en la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises o en la pàgina www.manises.es.
  S'ha d'adjuntar a la instància el resguard original justificatiu de l'ingrés de la taxa corresponent.

  Qui concórrega a aquest procediment selectiu amb alguna diversitat funcional reconeguda, en el moment de presentar la instància per a sol·licitar prendre part en la convocatòria, ha d'aportar una certificació de l'òrgan competent que acredite aquesta condició. Aquest certificat determinarà de manera fefaent la/les deficiència/ències permanents que han donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents al lloc objecte de la convocatòria.
  L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent amb la sol·licitud de participació en la convocatòria. • Lloc de presentació

  S'ha de presentar:
  - Preferentment amb caràcter telemàtic mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises (https://manises.sedipualba.es).
  - En l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Manises (pl. Castell, 1).
  - A través de la resta de formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  50,00€  L'abonament de la taxa s'ha de fer efectiu mitjançant autoliquidació segons model d'imprés 073, que es trobarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises, en què cal indicar clarament el lloc al qual s'aspira i la identificació de l'aspirant.
  Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.


 • Exempció / Reducció taxes


  - La quota tributària per a les persones que es troben en situació de desocupació i que, a més, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional serà de zero euros.
  Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del certificat de situació laboral expedit pel servei públic d'ocupació que corresponga o un document anàleg. D'altra banda, el nivell de renda s'ha d'acreditar a través d'una declaració responsable en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.
  - Així mateix, estaran exemptes del pagament dels drets d'examen les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta situació s'acreditarà amb el certificat expedit per l'organisme públic competent en la matèria.
  - Finalment, també es troben exemptes del pagament de la taxa establida les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa, per a la qual cosa han d'aportar la documentació justificativa sobre aquest tema.


 • Informació complementària

  Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà la resolució, en el termini màxim d'un mes, en què declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, la qual s'adoptarà en atenció al que han declarat els/les aspirants. Aquesta resolució, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament (https://manises.sedipualba.es) i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web de l'Ajuntament (www.manises.es), establirà un termini de 10 dies hàbils perquè els/les aspirants exclosos/oses n'esmenen els defectes. Així mateix, en aquest termini, les persones interessades podran presentar qualsevol reclamació pertinent.

  Els exercicis no podran començar fins que hagen transcorregut dos mesos de la data en què aparega publicat l'anunci de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

  Es constituirà una borsa de treball de personal tècnic superior de serveis socials per a fer nomenaments funcionarials amb caràcter interí en qualsevol de les modalitats que preveu la normativa aplicable amb totes les persones aspirants que no hagen obtingut plaça, però hagen superat almenys dos exercicis, segons l'ordre de prioritat que s'obtinga per la puntuació aconseguida i ordenada de més a menys.