Etapa ocupació publica

Treballador/a social

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001d00004449434feabf000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  13/11/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-219


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar formar part en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Alfafar, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Justificant d'haver ingressat la taxa per drets d'examen.
  b) Fotocòpia del DNI (no és necessari en el tràmit telemàtic en seu electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar) i de la titulació acadèmica necessària per a participar en el procés selectiu.
  c) Així mateix, els/les aspirants han de declarar de manera expressa i formal en la sol·licitud que reuneixen tots i cada un dels requisits establits en la base segona (requisits dels candidats).
  No serà necessària l'aportació dels requisits enunciats la documentació dels quals conste ja acreditada i, si és el cas, vigent, en els expedients administratius de l'Administració. • Lloc de presentació

  En el Servei d'Atenció al Ciutadà o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  També estarà disponible el tràmit de presentació d'instàncies per a participar en la convocatòria, de manera telemàtica, en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alfafar. (alfafar.sedeelectronica.es)


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  62,89€  Autoliquidació expedida pel Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) o mitjançant la seu electrònica (Catàleg de tràmits - Pagaments i autoliquidacions), en què s'indique clarament la plaça objecte de la convocatòria.

  La taxa per concurrència a proves selectives només es tornarà amb la petició prèvia de la persona interessada, en el cas que siga exclosa del procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Exempció / Reducció taxes


  Gaudiran d'exempció els subjectes passius que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, un certificat de LABORA en el qual ha de constar la situació de la persona desocupada i del SEPE de no ser perceptora de cap mena de subsidi.


 • Informació complementària

  Acabat el termini de presentació de sol·licituds, per mitjà d'una resolució de l'Alcaldia Presidència dictada en un termini màxim d'un mes, que es farà pública en el Butlletí Oficial de la Província de València, el tauler d'anuncis de la Corporació i la pàgina web de l'Ajuntament, es declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos/eses i exclosos/oses en el procés selectiu, i es concedirà un termini de deu dies hàbils per a reclamacions i/o esmenes.

  Amb els/les aspirants que no han sigut proposats/ades per al nomenament i que hagen superat, com a mínim, dos exercicis de la fase d'oposició, ordenats per la puntuació obtinguda, es constituirà una borsa de treball per a possibles nomenaments interins o contractacions temporals, que derogarà totes les borses de tècnic/a auxiliar de serveis socioculturals que s'hagen constituït amb anterioritat.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.