Etapa ocupació publica

Auxiliar administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Obertura de termini)

 • Direcció web

  https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16710.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 332, de 22/12/2020).


 • Data de publicació

  22/12/2020


 • Mitjà de publicació

  Boletín Oficial del Estado-332


 • Documentació / Informació

  Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siga procedent de conformitat amb les bases, es faran públics en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, en la seu electrònica i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Altea.