Etapa ocupació publica

Administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000025000022a2434ffb3d000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  18/12/2020


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-243


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds en model normalitzat (model annex II), que es facilitarà a la Casa Consistorial, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna.

  Les instàncies han d'anar acompanyades, OBLIGATÒRIAMENT, de la documentació següent:
  a) Còpia degudament compulsada del DNI de la persona sol·licitant.
  b) Còpia degudament compulsada de la titulació exigida per a l'accés.

  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de les proves. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, situat a la plaça Major, núm. 1, Benifairó de la Valldigna 46791 (València), o en qualsevol de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Informació complementària

  L'Alcaldia dictarà la resolució que forma la borsa de treball, de conformitat amb la llista elevada pel Tribunal. Aquesta borsa de treball, a la qual podrà acudir-se directament quan resulte necessari el nomenament interí d'administratius o auxiliars administratius, tindrà una vigència de dos anys, a comptar de la primera contractació; no obstant això, es prorrogarà la seua vigència fins a la baremació de la següent, sempre que no s'haja esgotat més del 50 % de la borsa i/o se n'estiguen negociant noves convocatòries. Aquesta borsa de treball substituirà qualsevol altra existent.