Etapa ocupació publica

Assistent social / treballador social.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000002e00001a2e43500c47000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Data de publicació

  03/02/2021


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-22


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Torrent i s'han de presentar per mitjans telemàtics, a través del tràmit "RRHH-001, Sol·licitud d'admissió a la realització de proves selectives", al qual es pot accedir a través de la web de l'Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos Humans, per a la qual cosa és necessari com a requisit previ per a la inscripció tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats. La presentació per aquesta via permetrà, seguint les instruccions que s'indiquen en pantalla, el següent:
  - La inscripció en línia.
  - Annexar documents a la vostra sol·licitud.
  - El pagament electrònic de taxes
  - El registre electrònic de la sol·licitud.
  En la sol·licitud s'ha d'assenyalar el torn pel qual s'opta i, si és el cas, la sol·licitud de realització dels exercicis escrits en qualsevol dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. Qui no ho manifeste així s'entendrà que accepta fer-los en qualsevol d'aquests.

  DIVERSITAT FUNCIONAL
  Les persones que, a conseqüència de la seua diversitat funcional, necessiten adaptacions i/o ajustos raonables de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives han de formular la petició corresponent en la sol·licitud d'admissió a les proves selectives, dins del termini establit a aquest efecte, amb esment concret a l'adaptació o les adaptacions necessàries. Igualment, han d'aportar un dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de diversitat funcional, que acredite de manera fefaent la deficiència o deficiències permanents que hagen donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, a l'efecte que el tribunal qualificador puga valorar la procedència o no de la concessió de l'adaptació sol·licitada. • Lloc de presentació

  La presentació s'ha de fer per mitjans telemàtics, a través del tràmit "RRHH-001 Sol·licitud d'admissió a la realització de proves selectives", al qual es pot accedir a través de la web de l'Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta Ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos Humans, per a la qual cosa és necessari com a requisit previ per a la inscripció tindre un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  62,07€  El pagament dels drets d'examen s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització d'autoliquidació a través de model oficial que es troba disponible en la pàgina web de l'Ajuntament (www.torrent.es), i de manera presencial en les entitats col·laboradores, en la recaptació municipal o de manera telemàtica seguint les instruccions que s'indiquen en aquest tràmit en l'esmentada pàgina web.

  La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant.

  Serà procedent la devolució de la quantitat ingressada en concepte de drets d'examen, en cas que la persona aspirant no siga admesa a les proves selectives per no reunir els requisits exigits en la convocatòria.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.