Etapa ocupació publica

Treballador/a social

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Correcció d'errors [obertura de termin])

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003a000014ea435017d7000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal: www.gandia. org.» (BOP núm. 38, de 25/02/2021).


 • Data de publicació

  25/02/2021


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-38


 • Documentació / Informació

  Advertit un error material en l'anunci publicat en el BOP núm. 25, de 8 de febrer de 2021, en la pàgina 14 sobre l'aprovació i convocatòria de borses de treball, quant al termini de presentació de les sol·licituds, queden redactades aquestes condicions de la manera següent:
  «Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Gandia, o en la forma que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini de 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la web municipal: www.gandia. org.» • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Gandia, o en la forma que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.