Etapa ocupació publica

Treballadors socials

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dipcas.es/PortalBOP/obtenerPdfAnuncio.do?idAnuncio=116835


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 25, de 27/02/2021.


 • Data de publicació

  27/02/2021


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de Castelló-25


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Torreblanca. En les instàncies, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en aquestes bases.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Certificat negatiu d'antecedents penals.
  d) Llista de mèrits al·legats en el concurs i la documentació acreditativa d'aquests que es fa en la fase del concurs. No es tindran en compte els mèrits que no s'aporten i acrediten degudament en el termini de presentació.
  Els mèrits han d'estar justificats mitjançant certificacions o documents originals que acrediten el que s'ha al·legat, o fotocòpia degudament compulsada.
  Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen les persones aspirants han d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  D'acord amb el que estableix l'art. 59 TREBEP, en concordança amb el que preveu el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, en aquestes proves s'admetran les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta d'aspirants.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.

  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, les persones interessades han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria. • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb el model de sol·licitud que figura en l'ANNEX I d'aquestes bases i que estarà a la disposició de l'aspirant en el Registre de l'Ajuntament de Torreblanca i en la seu electrònica de l'Ajuntament https://torreblanca.sedelectronica.es/