Etapa ocupació publica

Tècnic/a de joventut

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000003c00000ed943501b18000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí de la Província de València núm. 42, de 03/03/2021.


 • Data de publicació

  03/03/2021


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-42


 • Documentació / Informació

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  - Document nacional d'identitat.
  - Titulació exigida en la convocatòria.
  - Si és el cas, acreditació de l'experiència laboral, en el sector públic o privat, en serveis i programes per a joves. Acreditació: contracte de treball, certificat de l'empresa acompanyat de certificat de vida laboral emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social o nomenament acompanyat de certificació emesa per la secretaria o direcció corresponent en el qual figure clarament el període de serveis prestats, l'àrea i la categoria professional. En el cas de persones que treballen com a autònomes, cal aportar els documents acreditatius d'alta i baixa en el RETA, així com el certificat de períodes i l'epígraf de l'activitat d'alta emés per l'organisme competent.
  - Si és el cas, acreditació de la formació en polítiques, serveis i programes per a joves.
  - Llista de mèrits que s'aporten per a la baremació, acompanyats de la documentació acreditativa d'aquests.
  - Memòria tècnica: Els/les aspirants han d'aportar en el termini de presentació d'instàncies un PROJECTE-MEMÒRIA en què s'exposarà un pla per a desenvolupar el lloc de treball objecte d'aquestes bases, i que es detalla en el punt 5 de la Resolució de 19 de febrer de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, de concessió de la subvenció a les entitats locals incloses en la línia nominativa de subvenció S6030000, "suport a la Xarxa Jove". El text de la memòria, inclosos els gràfics, no ha de tindre una extensió superior a 10 pàgines (5 fulls a dues cares), ni inferior a 4 (2 fulls a 2 cares), tipus de lletra ARIAL 11, espaiat simple.
  No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada haja conclòs el termini de presentació d'instàncies.

  De conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, les persones amb discapacitat admeses en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants ho han de fer constar en la sol·licitud amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants. A aquest efecte, segons estableix l'article 59.2 de la TREBEP (text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic), s'adoptaran per a les persones amb la condició legal de persona discapacitada que ho sol·liciten les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustaments raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. • Lloc de presentació

  En el registre d'entrada d'aquest Ajuntament o per qualsevol dels registres enumerats en l'article 16.4, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.