Etapa ocupació publica

Prefectura de Servei Facultativa d'Anestesiologia i Reanimació - Dept. Vila Joiosa. Hospital Marina Baixa (plaça 32521)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2021/03/15/pdf/2021_2662.pdf


 • Data de publicació

  15/03/2021


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-9041


 • Documentació / Informació

  1. Les persones que hi vulguen participar han d'omplir la sol·licitud d'admissió al concurs de places vacants de cap de servei i secció assistencial d'acord amb el model que figura a través de l'enllaç següent:
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19217_BI.pdf
  El domicili o correu electrònic que figure en les instàncies es considerarà vàlid a l'efecte de notificació en relació amb tots els tràmits relacionats amb aquesta convocatòria.

  2. Posteriorment, i una vegada omplida aquesta sol·licitud, s'ha de presentar la documentació en alguna de les unitats de registre de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut.

  3. Documents que cal aportar amb la sol·licitud d'admissió.
  Juntament amb la sol·licitud d'admissió, els concursants han d'aportar els següents documents en format digital: CD, llapis USB o pendrive de memòria, que s'ha d'introduir en un sobre blanc engrapat a la instància, tancat, i amb la indicació del nom, els cognoms i la referència del concurs i la plaça a què opta:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat.
  c) Currículum en què consten els mèrits valorables, de conformitat amb el barem establit en l'annex III de la convocatòria, i la documentació acreditativa d'aquests.
  En relació amb els treballs i les publicacions científiques es podrà aportar la ressenya de la publicació o certificació acreditativa del centre o la institució organitzadora, en cas que es tracte d'aportacions a reunions científiques que no hagen sigut publicades.
  La Comissió de Valoració podrà requerir les persones interessades per a aportar un document original o la fotocòpia compulsada, o qualsevol tipus d'aclariment que es plantege sobre la documentació presentada, i aquestes estaran obligades a facilitar-li-la.
  En cas que el requeriment no siga atés, no es valorarà el mèrit corresponent.
  Pel que respecta als mèrits al·legats, es valoraran els que s'hagen realitzat i es referisquen al dia de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.
  d) Projecte tècnic relacionat amb la gestió de la unitat assistencial a la qual opta.


  INSTÀNCIA D'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL CONCURS DE PLACES VACANTS DE CAP DE SERVICI I SECCIÓ ASSISTENCIAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19217_BI.pdf • Lloc de presentació

  Unitats de registre de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i salut Pública en:

  Alacant (c/ Girona, núm. 26)
  Castelló de la Plana (pl. Hort dels Corders, núm. 12)
  València (Gran Via Ferran el Catòlic, núm. 74)
  i Gerència d'Àrea d'Alcoi (plaça d'Espanya, núm. 2)

  Així mateix, també mitjançant qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i DD única, per a la qual cosa cal fer constar de manera expressa i concreta la plaça a la qual es vol optar.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.

 • Més documentació

  SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/