Etapa ocupació publica

Tècnic mitjà d'Informàtica

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000044000007aa4350297a000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 62, de 01/04/2021.


 • Data de publicació

  01/04/2021


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-62


 • Documentació / Informació

  Les instàncies han d'anar dirigides a l'alcaldia d'aquest ajuntament.

  S'ha d'utilitzar, preferentment, la instància model que estarà a la disposició de les persones aspirants en la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises o en la pàgina www.manises.es.

  S'ha d'adjuntar a la instància el resguard original justificatiu de l'ingrés de la taxa corresponent o la justificació de les circumstàncies que motiven el seu no abonament. • Lloc de presentació

  - En la seu electrònica (manises.sedipualba.es).
  - De manera presencial en el Registre General de l'Ajuntament de Manises, situat a l'Oficina d'Atenció del Ciutadà (pl. Castell), per a la qual cosa cal sol·licitar cita prèvia.
  - En els llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
  Persones jurídiques: únicament per registre electrònic, d'acord amb l'article 14.2 de la llei que s'ha esmentat.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  20,00€  L'abonament de la taxa s'ha de fer efectiu mitjançant autoliquidació segons model d'imprés 073, que es trobarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises, en què cal indicar clarament el lloc al qual s'aspira i la identificació de l'aspirant. Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS
  Les persones que es troben en situació de desocupació i que, a més, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional.
  Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del certificat d'inscripció o períodes d'inscripció emés pel servei públic d'ocupació que corresponga acompanyat d'un informe actualitzat de vida laboral. D'altra banda, el nivell de renda s'ha d'acreditar a través d'una declaració responsable en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.

  - Les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  Aquesta situació s'acreditarà amb el certificat expedit per l'organisme públic competent en la matèria.

  - Les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa sobre aquest tema.


 • Informació complementària

  Enllaç informació de les bases: https://manises.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12011

  CONTACTE
  Àrea gestora: Economia i Hisenda
  Unitat tramitadora: Recursos Humans
  Correu electrònic: personal@manises.es
  Telèfon contacte: 961545116 - ext. 7090


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.