Etapa ocupació publica

Convocatòria 68/2021. Prefectura de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-11, superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports; A1-12, superior tècnic d'enginyeria industrial, i A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines.

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2021/05/19/pdf/2021_5539.pdf


 • Data de publicació

  19/05/2021


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-9087


 • Documentació / Informació

  RECOMANACIONS PER A OMPLIR LA SOL·LICITUD, L'AUTOBAREMACIÓ I LA PRELACIÓ DE LLOCS:

  Es pot presentar la sol·licitud diverses vegades, dins del termini de presentació, però només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada. No obstant això, l'aplicació guarda l'última sol·licitud sense enviar; per tant, la sol·licitud guardada es podrà modificar en qualsevol moment, abans de procedir a registrar-la telemàticament. No és necessari registrar cada vegada la sol·licitud, es registrarà quan es tinga la seguretat d'haver introduït totes les dades correctes. Una vegada registrada telemàticament, si es vol modificar alguna dada, cal fer-la de nou.

  En el camp d'observacions, cal introduir les dades en l'última modificació de la sol·licitud, abans d'enviar-la, i s'ha de comprovar en el justificant de registre que apareixen aquestes observacions.
  Les instruccions per a presentar la documentació annexa es troben detallades en la base segona presentació de sol·licituds.

  TRÀMIT PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:
  Només per certificat digital, cal entrar en l'URL següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp
  Hi podreu annexar la documentació acreditativa que vulgueu.

  El formulari està a la vostra disposició en impresos associats de l'URL anterior. • Lloc de presentació

  La sol·licitud només es pot presentar telemàticament, no en suport de paper, i s'ha de presentar en el registre electrònic de la Generalitat, en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, Ocupació pública, apartat de descripció -cal indicar-hi el núm. de convocatòria i l'any (p. ex., 70/2017) per a la qual cosa cal entrar en convocatòria, certificat telemàtic)-, o bé en la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

  https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados

  La documentació annexa s'ha de presentar en un punt de registre segons les instruccions detallades en la base segona de la convocatòria.


 • Informació complementària

  Contactes 2n nivell per a resoldre dubtes sobre el CONCURS (només concursos, no borses de treball, oposicions, etc.):
  - Empar Piquer: 248300
  - Paula Selva: 248223
  - Bernat Calatayud: 248224
  - Isabel Pesudo: 248229


 • Més documentació

  TRÀMIT PRESENACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/