Etapa ocupació publica

Convocatòria 68/2021. Prefectura de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-11, superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports; A1-12, superior tècnic d'enginyeria industrial, i A1-13, superior tècnic d'enginyeria de mines.

  • Fase: Convocatòria

  • Etapa: (Correcció d'errors [bases])