Etapa ocupació publica

Secretaria Intervenció

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d90000000500000051000007774350433a000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP núm. 97, de 24/05/2021). Si l'últim dia del termini és inhàbil, es prorrogarà el termini fins al primer dia hàbil següent.


 • Data de publicació

  24/05/2021


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província de València-97


 • Documentació / Informació

  1. Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria (annex I), en les quals els aspirants han de declarar sota la seua responsabilitat que reuneixen totes les condicions exigides en la base segona, s'han de dirigir a l'alcaldessa de l'Ajuntament de l'ELM El Mareny de Barraquetes.

  2. No es fixen drets per la presentació de les sol·licituds.

  3. Documentació que s'ha de presentar:
  a) Instància dirigida a l'Alcaldia.
  b) Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, del DNI.
  c) Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, de la titulació requerida.
  d) Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.
  e) Currículum acadèmic i professional. • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic, en format digital pel registre electrònic http://marenydebarraquetes.sedelectronica.es o per qualsevol de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si es presenten per correu, s'ha d'informar l'Ajuntament de la remissió postal de la instància, abans que acabe el termini de presentacions de les instàncies, mitjançant un correu electrònic a la següent adreça mareny_alc@gva.es


 • Informació complementària

  1. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció, s'aprovarà, per resolució d'Alcaldia, i en el termini màxim de 5 dies hàbils, la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i, si és el cas, els motius d'exclusió, i es publicarà aquesta resolució de llista en la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://marenydebarraquetes.sedelectronica.es i en el tauler d'anuncis, i s'atorgarà un termini màxim de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions i/o al·legacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió.


  Una vegada finalitzat el termini de presentació i resoltes, si és el cas, les reclamacions i/o al·legacions presentades, l'alcalde dictarà el decret en què declararà aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos, i indicarà les reclamacions i/o al·legacions refusades o acceptades, així com la composició del tribunal.
  L'esmentat decret es publicarà en els taulers d'anuncis, físic i telemàtic, de l'Ajuntament.

  2. Les tasques bàsiques que es realitzaran seran l'exercici de les funcions públiques necessàries de secretaria intervenció que comprén la fe pública i l'assessorament legal i preceptiu, i també les funcions d'intervenció i de control i fiscalització interna de la gestió econòmica i financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
  1. La persona aspirant proposada per al seu nomenament haurà de presentar dins del termini de 5 dies hàbils, a partir de la publicació de la llista d'aprovats, els documents acreditatius de les condicions per a prendre part en les proves que s'exigeixen en la base segona i no s'han aportat amb anterioritat:
  a) Declaració jurada de no trobar-se incurs en causa d'incapacitat o incompatibilitat, i de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
  b) Certificat acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic que impossibilite el normal exercici de la funció.

  2. Si, dins del termini indicat i excepte casos de força major, l'aspirant proposat no presenta la seua documentació o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser nomenat i quedaran anul·lades totes les seues actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagen pogut incórrer per falsedat de documents. Les persones que tinguen la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar les condicions i els requisits ja acreditats per a obtindre el seu anterior nomenament, si no requereixen actualització, només hauran de presentar certificació de l'organisme públic del qual depenguen que acredite la seua condició i totes les circumstàncies que consten en el full de serveis.

  PRESA DE POSSESSIÓ
  Resolt per la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat el nomenament interí, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies prenga possessió del càrrec davant de l'alcalde president.
  Si no compareix dins d'aquest termini, es considerarà que ha perdut el seu dret, de manera que es procedirà a formular una nova proposta de nomenament interí a favor del següent aspirant amb més puntuació.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.