Etapa ocupació publica

Administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/06/01_102/2021_006606.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP núm. 102, de 01/06/2021).


 • Data de publicació

  01/06/2021


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-102


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a requerir prendre part en les proves d'accés corresponents, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s'opte, s'han de dirigir al Sr. Regidor Delegat de Recursos Humans de l'Ajuntament.

  Cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
  1. Document nacional d'identitat.
  2. En el cas d'estrangers, acreditació de la nacionalitat (per als que resulten ciutadans d'algun país de la UE) o del caràcter legal de la residència a Espanya (per a la resta).
  3. Justificant de pagament dels drets d'examen.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.

  * Els aspirants estan obligats a presentar, degudament omplida i signada, a l'entrada de la instal·lació on es faran els exercicis de l'oposició, la declaració responsable per motiu de la COVID-19, que figura com a annex II a aquestes bases.

  La convocatòria i les bases s'anunciaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica (adreça https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/) i en la pàgina web de l'Ajuntament de Guardamar del Segura
  (www.guardamardelsegura.es), per a més difusió, i se n'inserirà un extracte en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  6,63€  Es liquidarà a través del quadern 60. Per a l'obtenció del quadern 60, les persones interessades podran, a la seua elecció:
  - Sol·licitar-lo de manera presencial en les oficines de l'Ajuntament, Oficina de Departament de Recaptació (Oficina Atenció al Ciutadà).
  - Sol·licitar-lo a través del correu electrònic: tesoreriaguardamar@hotmail.es, en què cal indicar el nom, els cognoms, el document nacional d'identitat i l'adreça postal completa, i se'ls remetrà per la mateixa via.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Estaran exempts de la taxa els subjectes passius que acrediten fefaentment estar en atur, i serà necessari per a l'exempció presentar el certificat de situació laboral que acredite la desocupació en el moment de la sol·licitud.


 • Informació complementària

  ADMISSIÓ D'ASPIRANTS
  Expirat el termini de presentació de sol·licituds, la Regidoria de Recursos Humans dictarà una resolució en el termini màxim d'un mes, en què declararà aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos. En aquesta resolució, que es
  publicarà en la seu electrònica d'aquest ajuntament (adreça https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/) i en la pàgina web de l'Ajuntament de Guardamar del Segura (www.guardamardelsegura.es), s'assenyalarà un termini de deu dies hàbils perquè es puguen formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat l'exclusió.

  Transcorregut el termini d'esmena, la Regidoria de Recursos Humans aprovarà les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos, que es publicaran en la seu electrònica d'aquest ajuntament (adreça
  https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/) i en la pàgina web de l'Ajuntament de Guardamar del Segura (www.guardamardelsegura.es). En la mateixa publicació es farà constar el dia, l'hora i el lloc en què haurà de fer-se el
  primer exercici de selecció. La crida per a posteriors exercicis es farà de la mateixa manera, és a dir, es publicarà en la seu electrònica d'aquest ajuntament (adreça https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/) i en la pàgina web de l'Ajuntament de Guardamar del Segura (www.guardamardelsegura.es), per l'òrgan de selecció en els locals on s'haja celebrat la prova anterior, amb dotze hores, almenys, d'antelació al començament de l'exercici, si es tracta del mateix exercici, o de vint-i-quatre hores, si es tracta d'un de nou.

  FASE DE CONCURS
  Els aspirants que hagen superat la fase d'oposició hauran de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament els mèrits per a la valoració, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació dels resultats de la fase d'oposició en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de la seu electrònica.

  En la fase de concurs es valoraran únicament els mèrits que consten específicament en el barem de mèrits que figuren en els apartats que corresponen a cada una de les places convocades i que es descriuen en aquesta mateixa clàusula.

  La manera d'acreditació respecte dels serveis prestats s'ha de fer mitjançant la presentació del model que conté l'annex I del Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes per a l'aplicació de la Llei
  70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública.

  Respecte de l'acreditació dels mèrits en l'apartat de formació, s'ha de dur a terme mitjançant la presentació dels títols, les certificacions o els diplomes, bé mitjançant documentació original, bé amb fotocòpies acarades i compulsades. Només es podran tindre en compte els mèrits obtinguts fins a l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu.


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.