Etapa ocupació publica

Tècnic/a d'igualtat

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/06/07_106/2021_006896.pdf


 • Termini

  Tancat.

  10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 106, de 07/06/2021 (si l'últim dia del termini és dissabte, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent).


 • Data de publicació

  07/06/2021


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-106


 • Documentació / Informació

  Els interessats podran participar en el procés selectiu que es desenvolupe a aquest efecte, per a la qual cosa hauran de presentar una instància fent ús del model que figura en el web de l'Ajuntament:
  http://www.crevillent.es/uploads/ficheros/portales/documentos/201705/documentossolicitud-bolsas-de-trabajo-es.pdf

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada o acarada del DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  b) Fotocòpia de les titulacions acadèmiques exigides.
  c) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.

  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia compulsada o acarada de la certificació de l'òrgan competent que acredite la condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta. Per a les persones amb la condició legal de discapacitat que ho sol·liciten, s'adaptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. Per a això, els interessats han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. Aquesta petició ha d'estar motivada. • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es poden presentar:

  - Personalment, en el registre municipal de documents, planta baixa de l'edifici consistorial, al c/ Major, 9, de Crevillent. Horari: de 9 a 14 hores.
  - A través de la seu electrònica: https://sede.crevillent.es/


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  53,92€  L'abonament de la taxa s'ha d'ingressar en el compte de l'Ajuntament: BANC DE SABADELL ES96/0081/1361/64/0001030213. Si el pagament es va efectuar mitjançant un gir postal o telegràfic, s'hi ha de consignar el número de gir.