Etapa ocupació publica

Direcció de Servei Facultativa Urgència Hospitalària - Dept. Salut de València Arnau de Vilanova (plaça 68116)

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  https://dogv.gva.es/datos/2021/06/16/pdf/2021_6719.pdf


 • Data de publicació

  16/06/2021


 • Mitjà de publicació

  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana-9108


 • Documentació / Informació

  1. Les persones que desitgen participar en el concurs hauran d'accedir a la sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública mitjançant un dels sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, emplenar totes les seues dades i fer constar de manera expressa i concreta el lloc al qual es desitja optar i registrar-la seguint els passos indicats en aquesta. Es pot accedir a la sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del següent enllaç:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp

  Així mateix, i dins del termini de presentació de sol·licituds, la persona interessada haurà de presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents necessaris de conformitat amb la base 4 d'aquesta resolució, ordenats com cal i fent constar de manera expressa i concreta el lloc al qual es desitja optar, i utilitzar obligatòriament el model d'instància disponible a través del següent enllaç:
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19217_BI.pdf

  En la instància en què s'indica la documentació, dirigida a la Direcció General de Recursos Humans, haurà de figurar el segell de registre, i quedarà l'original en poder de l'Administració i una còpia en poder de la persona participant com a justificant.
  El mer fet de lliurar la documentació en el registre no implica la participació en el concurs. La persona concursant s'haurà d'inscriure obligatòriament d'acord amb el que s'especifica en el paràgraf primer.

  2. A causa de la situació ocasionada per la pandèmia, es fa saber que les persones concursants hauran de sol·licitar cita prèvia en el registre per a la presentació, dins del termini esmentat, dels documents que cal aportar d'acord amb la base 4 d'aquesta resolució. L'enllaç per a la sol·licitud de cita prèvia és el següent:
  http://www.san.gva.es/oficinas-registro

  * Juntament amb la sol·licitud d'admissió, els concursants hauran d'aportar els documents següents en format digital en llapis de memòria USB que serà introduït en sobre blanc engrapat a la instància, tancat i amb indicació del nom i cognoms i la referència del concurs i plaça a què opta:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat.
  c) Currículum professional on consten els mèrits valorables, de conformitat amb el barem establit en l'annex I de la convocatòria, i documentació acreditativa d'aquests.
  En relació amb els treballs i les publicacions científiques es podrà aportar la ressenya de la publicació o el certificat acreditatiu del centre o institució organitzadora, en cas que es tracte d'aportacions a reunions científiques que no hagen sigut publicades.
  La comissió de valoració podrà requerir les persones interessades perquè aporten el document original o fotocòpia compulsada o qualsevol tipus d'aclariment que es plantege sobre la documentació presentada, i aquestes estaran obligades a facilitar-li-la.
  En cas que el requeriment no siga atés, no es valorarà el mèrit corresponent.
  Quant als mèrits al·legats, es valoraran els realitzats referits al dia de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  d) Projecte tècnic relacionat amb la gestió de la unitat assistencial a la qual opta.


  INSTÀNCIA D'APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL CONCURS DE PLACES VACANTS DE CAP DE SERVICI I SECCIÓ ASSISTENCIAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19217_BI.pdf • Lloc de presentació

  Així mateix, i dins del termini de presentació de sol·licituds, la persona interessada haurà de presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents necessaris de conformitat amb la base 4 d'aquesta resolució, ordenats com cal i fent constar de manera expressa i concreta el lloc al qual es desitja optar.

  A causa de la situació ocasionada per la pandèmia, es fa saber que les persones concursants hauran de sol·licitar cita prèvia en el registre per a la presentació, dins del termini esmentat, dels documents que cal aportar d'acord amb la base 4 d'aquesta resolució. L'enllaç per a la sol·licitud de cita prèvia és el següent:
  http://www.san.gva.es/oficinas-registro


 • Recursos

  Admiteix recurs potestatiu de reposició.

 • Més documentació

  MANUAL INSCRIPCIÓ CAPORALIES DE SERVICI I SECCIÓ ASSISTENCIAL

  http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/