Etapa ocupació publica

Administratiu

 • Fase: Convocatòria

 • Etapa: (Bases i obertura de termini)

 • Direcció web

  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/06/28_119/2021_007620.pdf


 • Termini

  Tancat.

  20 dies naturals, a comptar des de l'endemà a la data d'inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 119, de 28/06/2021. Si l'últim dia del termini fora dissabte, diumenge o festiu el termini expirarà al dia hàbil següent.


 • Data de publicació

  28/06/2021


 • Mitjà de publicació

  Butlletí Oficial de la Província d'Alacant-119


 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han d'ajustar al model que figura com a annex I en aquesta convocatòria.
  El model d'instància es facilitarà a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Aigües: http://www.aigues.es

  A la instància s'ha d'adjuntar:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a la costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració seua del fet que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen.
  c) Original o còpia degudament compulsada de la titulació exigida per a l'accés.
  d) Documentació acreditativa dels mèrits de l'aspirant a l'efecte de què siguen objecte de valoració en la fase de concurs. La documentació s'ha de presentar mitjançant una relació prèvia de la documentació i seguidament de manera ordenada i numerada segons l'ordre en què se citen els mèrits en el barem contingut en aquestes bases. Per a ser tinguda en compte ha de ser original, una fotocòpia degudament compulsada o una còpia autentica. No es valorarà la documentació que no reunisca la condició referida. No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada haja conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  Quan acabe el procés selectiu es posarà a la disposició dels aspirants la documentació física, presentada per aquests, perquè la retiren.
  e) Els aspirants que requerisquen adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de l'exercici de la fase d'oposició han de presentar la documentació acreditativa corresponent, que s'ha d'aportar en la forma i els termes que estableix la base quarta d'aquesta convocatòria.
  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta. • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar juntament amb la documentació requerida, preferentment mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament d'Aigües o, alternativament, en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament (carrer Major, 5, 03569, Aigües (Alacant). En defecte d'això, per qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, es farà en un sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació. En aquest cas han de comunicar a l'Ajuntament, mitjançant un correu electrònic (registro@aigues.es), la presentació de la sol·licitud per a prendre part en el procés selectiu. Aquesta comunicació ha de tindre la seua entrada en el registre esmentat en el termini conferit per a la presentació d'instàncies, cosa que constituirà causa d'exclusió.


 • Que taxes s'han de pagar i com fer el seu pagament?

  Import
  40,00€  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte corrent de la següent entitat bancària: BANCO SABADELL.- IBAN ES74.0081.1273.9500.0107.1611.

  El pagament de la taxa es justifica en adjuntar a la instància el rebut amb la impressió del segell de l'entitat bancària on s'haja efectuat l'ingrés o el resguard original d'haver abonat els drets d'examen, i s'hi ha de fer constar el nom, cognoms, concepte i referència de la convocatòria.

  En cap cas el tràmit de pagament és substitutiu de l'esmentat tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, del resguard acreditatiu adjunt a la sol·licitud.

  De conformitat amb els articles 3 i 4 de l'ordenança esmentada, en el cas de concórrer una causa de reducció i/o bonificació, s'ha d'acreditar juntament amb la sol·licitud.


 • Informació complementària

  ADMISSIÓ DE CANDIDATS
  Una vegada haja expirat el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent dictarà una resolució, en el termini màxim d'un mes, en la qual declararà aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el tauler d'anuncis electrònic situat en la pàgina web de l'Ajuntament d'Aigües (https://aigues.sedelectronica.es/board/), i amb aquesta exposició serà suficient com a notificació amb caràcter general. Contra aquesta resolució es podrà presentar un escrit d'esmena i/o reclamació en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la seua publicació.
  En el cas que no es presente cap escrit d'esmena i/o cap reclamació, la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos quedarà elevada automàticament a definitiva.
  En la mateixa resolució s'indicarà el lloc i el dia de constitució de la comissió tècnica de valoració i la seua composició, així com la data de començament del procediment.

  PROCÉS SELECTIU
  El procediment de selecció consta d'una primera fase d'oposició, de caràcter eliminatori, que puntua un màxim de 35 punts (70 % del total), i una segona fase de concurs, no eliminatori, que puntua un màxim de 15 punts (30 % del total).

  1. Fase d'oposició:
  La fase d'oposició consistirà en la realització d'un únic exercici, de caràcter obligatori i eliminatori:
  - Exercici únic: De caràcter teoricopràctic, escrit (qüestionari tipus test).
  Consisteix a respondre, per escrit, a un qüestionari de 60 preguntes amb quatre opcions de resposta, més 5 de reserva per a possibles anul·lacions, de les quals només una és la vàlida, sobre els temes que componen el temari que es recull com a annex II.
  L'exercici es qualificarà de 0 a 35 punts. Per a entendre'l superat cal obtindre almenys 17,5 punts.

  2. Fase de concurs:
  La fase de concurs té una puntuació màxima de 15 punts. Una vegada finalitzada la fase d'oposició i juntament amb el resultat de l'exercici, el Tribunal exposarà en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament d'Aigües (https://aigues.sedelectronica.es/board/) la relació d'aspirants que, per haver-lo superat, han de passar a la fase de concurs, i es concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les al·legacions i/o reclamacions que estimen
  pertinents en relació amb la puntuació atorgada.
  Una vegada estiguen resoltes, en el seu cas, les possibles al·legacions i/o reclamacions, es publicarà la relació definitiva d'aspirants que passen a la fase de concurs.
  El concurs no té caràcter eliminatori. Els mèrits al·legats pels aspirants es resoldran segons l'exposat i adjunt en la instància de presentació.

  Als aspirants que hagen superat l'oposició, se'ls valorarà en la fase de concurs els mèrits següents:
  1) Experiència professional (es valorarà fins a un màxim de 12 punts)
  2) Coneixement del valencià (es valorarà fins a un màxim de 3 punts)