AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Conserge-Soterrador del Cementeri municipal


 • Descripció

  Conserge-Soterrador del Cementeri municipal


 • Organisme

  Crevillent
  Major, 9
  Tel:965401526
  Fax:965401954


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics

  Acreditar haver rebut una formació específica per a la conducció segura d'equips de treball mòbils, automotors o no, de conformitat amb el punt 2.1. del Annex II del Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.


 • Taxa ordinària

  19,72 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés en el compte de l'Ajuntament: BANCO DE SABADELL ES96/0081/1361/64/0001030213.


 • Documentació / Informació

  Els interessats podran participar en el procés selectiu que es desenrotlle a este efecte, després de presentar un escrit de sol·licitud d'admissió, acompanyada de còpia del DNI i del document a què fa referència el requisit específic de la base 4a. degudament confrontades, (es podrà confrontar pel funcionari del Registre Municipal), així com del justificant de l'ingrés en concepte de taxa per la prestació de servicis en processos selectius


 • Lloc de presentació

  Registre General municipal de documents, en horari de 09:00 a 14:00 hores, planta baixa de l'edifici consistorial, siti en el c/ Major, 9, de Crevillent, o en la forma que determina l'art. 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (LRJAPyPAC)


 • Altres formes de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://aplica.prompsit.com/tradurl.php?marcar=0&direccion=es-ca_valencia&inurl=http://www.crevillent.es/portal/personal-y-organizacion-administrativa/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar