Detall Ocupació Pública

Auxiliar administratiu/iva de la funció administrativa (OPO 2014-15-16)

Codi SIA:: 3025720
Codi GVA:: 66573
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Correcció d'errors (nomenament)
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol de graduat/a en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalents
Grup: C2
Enllaç a organisme: http://www.san.gva.es
Núm. de places totals: 231

Places

Places

Descripció de places:

- Torn d'accés lliure: 214 - Torn de diversitat funcional igual o superior al 33 %: 17

Requisits

Requisits

a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que preveu el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, poden participar el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua. b) Haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. c) Tindre el graduat en Educació Secundària Obligatòria o el seu equivalent per a l'acompliment de la categoria, o complir les condicions per a obtindre'l dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria. En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. De conformitat amb l'article 34.5 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del Personal Estatutari dels Serveis de Salut, no s'exigirà aquest requisit de titulació sempre que la persona participant haja prestat serveis durant cinc anys en la categoria d'origen i ostente la titulació exigida en el grup immediatament inferior, és a dir, certificat d'escolaritat o el seu equivalent. d) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que ha d'acreditar-se en el termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. e) No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública. f) Haver ingressat la taxa de participació, en el cas que no n'estiga exempt/a. g) No tindre cap plaça en propietat de la mateixa categoria i especialitat en el Sistema Nacional de Salut.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Correcció d'errors (nomenament)

Publicació

Publicació

Documentació

Documentació

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 13 d'octubre de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es nomenen personal estatutari fix les persones aspirants aprovades en el concurs oposició pel torn lliure per a la provisió de vacants de la categoria d'auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de la funció administrativa d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors (nomenament)

Data de publicació: 06-11-2020

Correcció d'errors (nomenament)

Data de publicació: 30-10-2020

Nomenament

Data de publicació: 20-10-2020

Presentació de documents. Oferta places vacants

Data de publicació: 30-06-2020

Correcció d'errors. Puntuació fase de concurs

Data de publicació: 02-06-2020

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 24-12-2019

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 30-09-2019

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data de publicació: 23-07-2019

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 04-10-2018

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 16-07-2018

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 14-05-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 30-04-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 19-04-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 09-03-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 18-10-2017

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors (nomenament)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.